Slider

Seniorklubbens vedtægter

Skrevet Søndag, 08 marts 2020 12:47 af

Vedtægter for

Seniorklubben

i

REE GOLFKLUB

 

§1 Seniorklubben er åben for alle REE Golfklubs medlemmer, der er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Stk. 2 En enig bestyrelse kan dog i helt særlige situationer dispensere fra forannævnte aldersbestemmelse.

§2 Seniorklubbens formål er under hyggelige og sociale former at arrangere golfmatcher på såvel egen som andre baner.

§3 Til at forestå dette arbejde vælger generalforsamlingen en bestyrelse, der består af 4 medlemmer,

og som konstituerer sig selv med: 1formand, 1 kasserer og 2 menige medlemmer.

Stk. 2 Formand og ét menigt medlem er på valg i lige år, mens kasserer og ét menigt medlem er på valg i ulige år.

Stk. 3 Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, ligesom der hvert år vælges en revisor og en

revisorsuppleant.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af

stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5 I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig med den valgte suppleant, indtil

valgperioden for det medlem, der erstattes, udløber.

Stk. 6 I tilfælde af vakance i revisionen indtræder den valgte suppleant indtil næste generalforsamling.

Stk. 7 Seniorklubben tegnes af formanden i forening med kassereren.

§4 Medlemskab af Seniorklubben tegnes for 1 år ad gangen ved betaling af et kontingent, som årligt fastsættes af bestyrelsen.

§5 Seniorklubbens regnskab følger kalenderåret.

§6 Seniorklubben afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

    1. Valg af dirigent

    2. Bestyrelsen aflægger beretning

    3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

    4. Kontingent for det kommende år

    5. Forslag fra bestyrelsen

    6. Forslag fra medlemmerne

    7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant

    8. Valg af revisor og revisorsuppleant

    9. Eventuelt

Stk. 3 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og bilagt revideret årsregnskab skal ske ved e-mail til de registrerede e-mail adresser samt ved opslag i klubhuset med mindst 5 ugers varsel.

Stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på

generalforsamlingsdatoen.

§7 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være konkret udformet og begrundet samt være indsendt til bestyrelsen senest 4 uger før den varslede generalforsamling.

Stk. 2 Bestyrelsen udsender herefter endelig dagsorden bilagt eventuelle forslag fra medlemmer mindst 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

 §8 På generalforsamlingen kan et fraværende medlem lade et tilstedeværende medlem, der har skriftlig fuldmagt dertil, stemme for sig. Et tilstedeværende medlem kan dog - foruden sin egen stemme - kun afgive stemme for ét fraværende medlem.

Stk. 2 Alle valg og beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.

§9 Eventuel opløsning af Seniorklubben kan dog alene bestemmes af en ekstraordinær

generalforsamling indkaldt med mindst 14 dages varsel og med dette ene punkt på dagsordenen. Indkaldelsen skal ske ved e-mail til de registrerede e-mailadresser samt ved opslag i klubhuset.

Stk. 2 Der kan stemmes ved fuldmagt angående dette punkt i overensstemmelse med de i § 8 angivne bestemmelser.

Stk. 3 Beslutning om Seniorklubbens opløsning kræver, at mindst 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede medlemmer stemmer for opløsningen.

§10 Opløses Seniorklubben, tilfalder alle eventuelle midler Juniorafdelingen i REE Golfklub.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 20. 03.2003 og senest ændret på generalforsamlingen den 05. 03.2020. 

 

Senest ændret Mandag, 09 marts 2020 19:11

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder