Slider

Generalforsamling

Skrevet af Torsdag, 11 juni 2020 14:08 af

Generalforsamling for året 2019

REE Golfklub

 

Ordinær generalforsamling,
fredag d. 10. juli 2020 -  kl. 16.00

 

Indkaldelse til ordinær (Covid-19 forsinket) generalforsamling fredag d. 10. juli 2020 kl. 16.00.

Afholdes i klubhuset, lokalet over Caféen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse. TRYK HER.

4. Forelæggelse af budget for 2020 og vedtagelse af kontingent for det kommende år 2021.

Fuldtid 

kr. 7.900

Flex-Hverdag 

kr. 6.100

Ungsenior 

kr. 3.700

Studerende, elev, lærling u/30 år 

kr. 2.600

Junior 12-18 

kr. 2.100

Junior u/12 

kr. 1.600

Flex-Green Value 

kr. 3.100

Flex-Greenfee  (NYT - Træningsmedlemskab med DGU-kort)

kr. 1.200

Træningsmedlemskab

kr.    800

Vintermedlemsskab 

kr. 1.800

Udenlandsmedlemskab 

kr. 3.850

Passivt medlem 

kr.    500

Sommermedlemskab 

kr. 3.400

 

5. Forslag fra bestyrelsen.
Nye medlemskategorier:
Flex-Greenfee. Træningsmedlemsskab med DGU-kort.
Kræver at man har banetilladelse/golfkørekort i forvejen. Pris kr. 1.200.

Sommermedlemskab for fuldtidsmedlemmer i andre DGU golfklubber (hjemmeklub). Kontingent kr. 3.400,00. Medlemskabet er gældende i perioden fra 01.05.2020 til 30.09.2020.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  • Valg af formand: Kjeld Birch er på valg, og genopstiller.
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Erland Kongsdal Pedersen er på valg, og genopstiller. Casper Andreasen, vores kasserer er udtrådt af bestyrelsen. Jan Stampe, valgt suppleant, er som erstatning rykket ind i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem. Jan Stampe foreslås valgt som fortsættende menigt bestyrelsesmedlem. Som ny kasserer foreslår bestyrelsen Jørgen Nordentoft, som siden Casper Andreasens udtræden har ageret fungerende kasserer.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanter er på valg hvert år. Jan stampe er nu i bestyrelsen som menigt medlem; Ole Wibom stoppede ultimo 2020 efter eget ønske. Som nye suppleanter foreslår bestyrelsen Winie Hillemann og Bent Jørgensen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Hanne Tandrup som ny revisor, og Marianne Sinding som revisorsuppleant.

10. Eventuelt herunder orientering fra greenkeeperne.

 

NB! Vigtigt: Grundet Covid-19 vil medlemmerne skulle forhåndstilmelde sig, således at lokaleindretningen kan udføres iht myndighedernes retningslinjer.

Der vil ved indgang til generalforsamlingen blive udleveret stemmesedler til medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der vil derfor ske en afkrydsning på medlemslisten. Ved rettidig betaling af kontingentfaktura er det ikke nødvendigt at medbringe dokumentation.

Der åbnes for adgang til lokalet kl. 15.30. Myndighedernes Corona retningslinjer vil blive overholdt.

Det kan oplyses at regnskab for 2019, budget for 2020, formandens beretning og alle udvalgsberetninger er lagt op på klubbens hjemmeside under punktet Bestyrelse og underpunkt Generalforsamling og derfor kun vil blive gennemgået kortfattet på generalforsamlingen.

 

Helsinge d. 12.6.2020.
Bestyrelsen i REE Golfklub.

 

Kjeld Birch                          Jørgen Nordentoft                                   

Formand                             Næstformand og fungerende kasserer                        

 

Nils Rohde                          Erland Kongsdal Pedersen                      Jan Stampe

Medlem                               Medlem                                                               Medlem         

Formandens beretning for 2019.

2019 blev så det første år under vores nye ’Banelejeaftale’ med Ree Holding A/S (vores baneejer). Som bekendt indebærer den nye aftale et helt andet og meget større ansvar og økonomi. Klubben er nu ansvarlig for driften af hele golfanlægget inkl. driving range, klubhus, greenkeepergård mv, og ikke mindst den tilknyttede medarbejderstab (greenkeeperne, sekretariat og vicevært). Der skal ikke lægges skjul på, at det har været en stor omvæltning med en betydelig øget arbejdsbyrde for bestyrelsen, og nok her specielt formandskabet. Bestyrelsen var jo sådan set valgt som en foreningsbestyrelse med en klubøkonomi på en 5-600.000 kr, men endte med reelt at blive ansvarlige for en økonomi 10 gange større og derudover driften af et stort golfanlæg – dette oveni, at man så stadig skulle tilgodese foreningens medlemmer og deres berettigede forventninger til aktiviteter og services for medlemskontingentet. Som formand skylder jeg mine bestyrelseskollegaer stor tak for at have bidraget det (meget) ekstra som der var behov for gennem året. Og som bestyrelse vil vi gerne opfordre vores medlemmer, der ikke allerede er involveret i frivilligt arbejde i klubben, til at overveje om der ikke kunne være plads til at skænke klubben nogle få frivillige timer hen over sæsonen i 2020. I så fald tag fat, skriv eller ring, til én af os i bestyrelsen eller sekretariatet.

Bestyrelsens arbejde gennem året 2019 har været refereret og synliggjort løbende på vores hjemmeside. Prioriteterne har klart været at komme gennem dette første ’prøve år’ uden alt for mange skrammer og uheld. Der har været rigtig meget fokus på økonomi noget besværliggjort af at økonomirapporteringen fra Ree Holding A/S i første halvår var på et meget overordnet niveau. Derudover har det været vigtigt, at sørge for at vores medarbejdere har følt sig nogenlunde trygge ved det skift af arbejdsgiver, som de jo reelt har oplevet. Jeg tror vi er lykkedes nogenlunde med dette; i alle tilfælde har vi da lykkeligvis stadig den samme stab af dygtige medarbejde som vi gik ind i året med. Vi havde startet et strategiarbejde i 2018, som blev delvist afbrudt af, at vi endte med at tilrettelægge overtagelsen af driften af golfanlægget i forbindelse med den nye lejeaftale. Der har ikke i 2019 været plads til at følge yderligere op på dette strategiarbejde, men planen er, at vi skal have et gensyn med hvor vi endte i slut 2018 her i løbet af 2020.

Alle vores udvalg har også haft rigtig travlt i sæson 2019. Vi har set at Juniorudvalgets indsats er blevet belønnet med en flot tilgang af nye juniorer til klubben i løbet af 2019. En stor tak til formand Henrik og øvrige i udvalget for dedikeret indsats. Matchudvalget har som vanligt også haft travlt, både med turneringer, nye som ’gamle’, men også med hjælpende hænder til andre arrangementer og opgaver i klubbens regi. Klub 37 havde også sit at se til, og lykkedes endnu en gang – via en stor arbejdsindsats – at sørge for at rekruttere og indsluse så mange nye prøvemedlemmer og ’rigtige’ medlemmer, at vi faktisk har kompenseret den afgang, der har været af medlemmer. I øvrigt en afgang som ligger helt på linje med det man ser i alle landets golfklubber. Baneudvalget, og nok specielt formand Peter Thrige Andersen skal også nævnes særskilt i år. Med de nye driftsopgaver, og medarbejderpleje i forhold til greenkeeper staben har Peter påtaget sig at supervisere det store ansvar og budget der ligger her. Der er brugt rigtig mange timer, og så har der endda været kræfter til også at søsætte nye initiativer. Tak til alle udvalg, og ikke mindst formænd for Jeres dedikation og gode humør!

Økonomien gennem 2019 skal have sit eget afsnit i dette første år af vores nye måde at arbejde på. Som nævnt blev de nye ansvarsområder med drift og medarbejdere oveni den vanlige klubdel først lagt endeligt på plads lige inden starten af 2019. Der blev – i nogen hast – lagt et budget som baserede sig på den historik Ree Holding A/S havde med at drive anlægget og medarbejderne, kombineret med vores noget mindre klubregnskab. Ikke helt uventet har vi derfor oplevet at det budget vi startede ud med ikke rigtigt matchede det vi kom til at opleve. For at gøre en lang historie kort har vi brugt en del flere penge end vi havde budgetteret med, og havnede derfor ud i et underskud ved årets afslutning på ca. 260.000 kr. Det er vigtigt her at slå fast at dette merforbrug udelukkende er kommet klubbens medlemmer og der til knyttede aktiviteter til gavn. Der er ikke blev sløset med pengene, eller brugt penge på dubiøse tiltag af nogen art. En i uvæsentlig del af underskuddet er reelt teknisk, fordi vi budgetterede med at et beløb fra Elitens overskud ifm REE Open 2018 blev bogført som indtægt i 2019. Det blev det så allerede i 2018 og var derfor en del af vores egenkapital ved start 2019. Ligeledes var der budgetteret med godt 200.000 kr mere i kontingenter end hvad tilfældet blev. Vi købte rangebolde for 60.000 kr, - det dobbelte af budget, fordi vi ved storkøb sparede en del penge fremadrettet. Vi har leaset en ekstra buggy og flere scootere, for at tilgodese et tydeligt og udtalt behov. Indtægten her har ikke i 2019 stået mål med investeringen. Vi valgte at tilføre fairways topdressing (special sand, der over tid skal få græsset til at være mere ’rankt’), hvilket den i høj grad trængte til, selvom det var uden for budget. Vi har i 2019 budgetteret en del for lavt på forskellige administrationsomkostninger, specielt diverse nødvendige abonnementer som Golfbox, IT mv. Og endelig valgte vi som bekendt at ansætte en Golfmanager, omend i kort tid, mhp fremtidig gevinst, men stadig ubudgetteret. Alt i alt medførende et pænt stort underskud, hvoraf en del skyldtes, at vi i klubregi skød noget forbi. En væsentlig del skyldtes, at vi var i det første ’prøve år’ efter den nye måde at arbejde og have ansvar på. Vores baneejer Ree Holding A/S accepterede deres del af budget fejlskuddene medførende, at vi ved året afslutning fik justeret den ellers aftale baneleje noget ned. Men alt i alt et underskud i 2019 på ca. 260.000 kr, som jo gør et pænt indhug i Klubbens formue/egenkapital, så den nu ved indgangen til 2020 er på ca. 220.000 kr. En formue som vi skal bringe tilbage på tidligere niveau over de kommende få næste år.

Som vi sikkert alle har bemærket igennem året har vores bane stået flot, også i 2019. Vores greenkeepere har gjort et flot stykke arbejde med både greens, teesteder og alt det i mellem. Og som nævnt har vi taget fat på at få vedligeholdt, og på sigt opgraderet vores fairways – noget som nok har været forsømt i nogle år. Vejret har også i 2019 givet udfordringer; det blev året hvor vi tangerede rekorden for alletiders mest regnfulde år. Men i modsætning til en del tidligere år, har der alligevel kun været et fåtal dage, hvor bane ikke har været spilbar – dette i modsætning til en masse andre baner, også i vores nabolag. Dette skyldes i høj grad at den systematiske drænering vi har foretaget gennem årene nu viser sin nytte. Som det desværre er ganske synligt har vi sygdom i vores rød el træbestand; efterhånden er mere end 100 af disse træer blevet så syge, at vi har måtte fjerne dem. Det har efterladt banen med en masser huller i sit layout. Vi søsatte derfor ’Projekt nye træer’, hvor vi via generøse sponsorerer blandt medlemmerne, lykkedes med at samle så mange penge ind, at vi kunne indkøbe rigtig mange forskellige træer til erstatning for dem der er fjernet. Træerne blev plantede henover det sene efterår, og har allerede pyntet en hel del. Det er opmuntrende at tænke på, hvor flotte disse træer vil tage sig ud, når de er blevet nogle år ældre, og står med megen mere fylde. Planen er at lancere 2. del af træprojektet i 2020, hvor de potentielle sponsorerer blandt medlemmerne som ikke nåede at bidrage i første fase, kan deltage, så beplantningen bliver færdiggjort i et omfang der gør, at vi som minimum vil have en træbeplantning volumenmæssigt som før vi blev ramt af sygdom. På sigt vil banen faktisk komme til at stå en del flottere med den nye og planlagte mere forskelligartede træfauna. Igen mange tak til træsponsorerne for deres velvilje og interesse.

Banen har hen over sæsonen lagt græs til en masse spændende runder, inklusive flot besøgte turneringer, hvor der er blevet spillet både god golf, og udvist godt humør og social kompetence. Diverse klubmesterskaber er blevet afviklet og dygtige mestre er på retfærdig vis blevet hyldet. Vi har ikke altid haft det antal deltagere vi kunne drømme om, og går i tænkeboks med henblik på hvordan vi kan gøre det mere naturligt og spændende at deltage i denne vigtige del af livet i en sportsklub. Hvis vi ser udenfor vores interne turneringer, så har en del af vores medlemmer jo også haft travlt på fremmede baner. Både regionsgolferne og juniorerne har vundet flotte slag på fremmede baner, og der spores stigende ambitioner i begge grupper med henblik på at forfølge endnu flere meritter, dygtigt hjulpet af flittige holdkaptajner, formænd og et par dygtige Proer, Magnus og Jon. Vores Elitehold gjorde det faktisk så godt i 2019, at de endte som vinder i deres region, og nu fra kommende sæson er rykket op i 3. division. Rigtig flot gået af denne flok meget unge spillere, krydret med et par mere ’seniore’ holdkaptajner. Vigtigt at nævne også, er det at vores ’klubber i klubben’, Møllepigerne, Møllesvendene og Seniorklubben gør et flot stykke arbejde i deres respektive regier og bredere for det sociale liv o.a. i klubben.

I 2019 har vi heldigvis set vores restaurant Pibe Mølle, nu omdøbt til Café for bedre at signalere hvad der tilbydes, i meget bedre gænge end i 2018. Vores restauratør Pia Clausen har været tilbage efter sygdom, og har fået sat skik på dagligdagen og det der tilbydes, så vi er rigtig mange medlemmer og gæster der nu glade kommer på besøg, og nyder både betjening og menuen på tavlen. Her i 2019 er der indgået ny forpagtningskontrakt med Pia. Som noget nyt er kontrakten nu mellem Klubben og restauratøren, med Ree Holding A/S som den der alene stiller lokale og inventar til rådighed. Det er klubben og Pia der sammen skal tilrettelægge hvordan vi bedst servicerer medlemmer og gæster. Vi har nedsat et Caféudvalg med Finn Lange i spidsen til at støtte op om Caféen og medlemmernes ønsker.

Som med Caféen har vi også ændret samarbejdsform med ProShoppen. Klubben er også her trådt ind som den der har en samarbejdskontrakt med Shoppen, hvor det tidligere var vores baneejer. I allersidste del af 2019 indgik vi en aftale med Magnus Landström om hvad, hvordan og til hvor meget - vi skal forvente af hinanden i forbindelse med vores flotte shop, og ikke mindst dets dygtige personale, der som en del af aftalen jo servicerer og betjene både vores medlemmer og gæster i forbindelse med deres spil, træning, og behov for hjælp, når der skal spilles en runde golf.

2019 er nu et overstået kapitel; det var ikke noget let første år som alt ansvarlig for klub og anlæg, for en (for) travl bestyrelse, men det er mit og bestyrelsen håb, at året for medlemmernes vedkommende var noget nær som det ’plejer’ at være, med god, spændende og hyggelig golf.

 

Kjeld Birch,

Formand

 

Årsberetning 2019 -  Baneudvalget 

Nyt baneudvalg blev sammensat med såvel nye som gamle medlemmer og senere suppleret med en repræsentant fra Klub37, så vi dækker hele klubben. 

Vi har afholdt to arbejdsdage for frivillige i klubben – en i maj og en i oktober. De blev begge en stor succes med mange frivillige, flotte resultater (som greenkeeperne ellers ikke ville have nået) og hygge hele vejen rundt. Tak for det.

Banen:

Året startede med at Hul 18 blev færdiggjort med nye tee-steder efter ombygningen og en ekstrem tørke i 2018, som havde drillet arbejdet.
Banen havde lidt en del under den ekstreme tørke i 2018 – men greenkeepernes flotte arbejde fik hurtigt banen op på flotteste niveau.
Samtidig blev arbejdet med en samlet plan for hele banen og øvrige anlæg iværksat og fortsatte gennem hele året.
Planen for banen og øve anlæg rummede en del større og mindre detaljer lige fra omlægning af fliserne ved Drivingrange, ny sikker belægning på broerne til udskiftning af træer på stort set hele anlægget.
Sidstnævnte skyldes primært at vores oprindelige træer, mange Rød elg, desværre er ramt af en sygdom, som betyder at de dør, en efter en. Da planen var færdig stod vi med en liste på ca. 100 træer til en samlet sum af mindst 50.000,-.

Så blev klubbens medlemmer kontaktet og opbakningen til vores nye set-up som herrer i eget hus blev cementeret med en enorm tilslutning. Vi fandt sponsorer blandt medlemmerne, klubberne i klubben og sågar baneejeren til alle træerne på ganske kort tid, så efteråret kunne krones med udplantning af mere end 100 træer. De er plantet efter alle kunstens regler med vækst-jord, et drænrør til vanding omkring rødderne i tørre perioder, solide støtte-pinde og vil blive toppet med flis, så de kan vokse sig store og stærke inden græsset kommer helt ind til stammen. På baneudvalgets og klubbens vegne skal igen lyde en stor tak for denne super opbakning.
Faktisk var opbakningen så stor, at vi snart vil udkomme med nye planer for nye områder med træer (evt. i stedet for høj rough osv.). Fremover vil der dog være en større grad af indflydelse på hvilke træer, størrelse og placering hos den enkelte sponsor.

Af andre ting i planen kan her nævnes vores ønske om at gøre banen ”Bi-venlig” med etablering af flere områder med blomster (min. 1.000 m2 – ved hul 3 og 12) samt efterladte kvistbunker i buskede områder af hensyn til biodiversiteten.

Nu er der så en vigtig del af planen tilbage, når vi har fundet en sponsor til nye tee-markeringer og fået fremstillet en ny baneguide – forhåbentlig til sæsonstart omkring 1. april:

  • Vi laver et nyt fremskudt tee-sted foran rød tee på udvalgte, svære huller – f.eks. hul 1, 5 og 11.
  • Farverne på tee-stederne ændres til numre, som man ser på rigtig mange andre baner i dag. Således skal man ikke vælge en farve på tee efter køn – men en længde at spille banen på efter evne og lyst.

 

Vi regner med at reglerne i klubturneringerne i fremtiden vil give større frihed til at vælge tee-sted efter egne evner m.v.

Greenkeepergården fik i år kontrolbesøg fra Miljøministeriet, som bl.a. holder øje med vores brug og registrering af pesticider (gift) m.v. på banen. Vi var en ud af 15 klubber, der fik besøg – og kan nu prale med at vi tilhører de blot 40%, som ikke fik anmærkninger! Flot klaret Joe. Faktisk var kontrollanten lidt overrasket over at vi kun bruger ca. 10% af det tilladte på de fleste punkter. Det er bestemt den rigtige vej mod en ønskværdig fremtid som helt giftfri bane i fremtiden.

Dette til trods har banen vist aldrig stået flottere end i sæsonen 2019 – og vi får da også mange roser fra vores mange Greenfee gæster og andre besøgende. Det skal hele greenkeeper teamet have en stor ros for! De har alle gjort en suveræn indsats.

Faktisk har den primære kritik af banen været det pinlige faktum, at vi vist ikke alle er grundige nok til at rette vores nedslagsmærker op i green. Det kan vi vist gøre bedre. Et sådan mærke er grimt, irriterende for den næste og så bliver græsset slået ihjel så der kan opstå svamp – hvorfor der skal spredes gift… Skal vi have skilte op som husker os på det – eller skal vi alle bare beslutte os for ikke at forlade en green uden lige at rette et eller flere mærker op – også selv om vi ikke selv har lavet dem? Husk at trykke ind mod centrum af mærket når du reparere det – ikke rive rødderne over ved at trække op i midten.

Det er selvfølgelig ikke gået Baneudvalgsformandens næse forbi, at banen har været ekstrem våd hele efteråret og vinteren. Det skyldes selvfølgelig primært den megen regn, som vi har fået i perioden – men at vores dræn er omkring 20 år gamle og ikke vedligeholdt i tilstrækkelig grad betyder også at flere af dem er holdt op med at virke efter hensigten – så det har sat vores greenkeepere på overarbejde i denne tid, hvor den jo normalt står på afspadsering, mindre vedligeholdelse på banen eller vedligeholdelse i greenkeepergården. Og så har græsset også skulle klippes, da der stort set har været vækst i hele vinteren.

Klubhuset:

Som noget nyt har Baneudvalget også overtaget ansvaret for standen og driften af vores klubhus (indendørs). Det står vores vicevært, Kim, selvfølgelig for i hverdagen – men indretningen lader en del tilbage at ønske.

Klubbens ønske er at klubben skal fremstå venlig og indbydende for medlemmer og gæster. Det kunne vi vist ikke helt leve op til med et stinkende rygerum og en mørklagt og lukket cafe som første velkomst til alle, der kom ind i klubhuset. Flere gæster opdager måske aldrig at der gemmer sig en restaurant bag den lille dør til højre. Derfor satte vi os for at forsøge at lave en overordnet plan for brugen af lokalerne – med en mulighed for at flytte liv og aktiviteter ind i de primære rum i klubhuset.

I første omgang nedlagde vi rygerummet og pointerede det indlysende: Rygning er forbudt indendørs i klubhuset.

Det næste skridt er i skrivende stund i fuld gang med Kim som primær aktør: Rygerummet nedlægges fysisk, så der er blevet åbnet op ind til cafeen så lyset kan komme hele vejen igennem den flotte bygning. Samtidig er en del af den murede væg fra hallen nedtaget og hylderne bag baren fjernet, så cafeen er mere åben og venlig.

Selvbetjeningsskranken reduceres fra en stor trekant midt i hallen til fremover at blive placeret op ad væggen, så rummet står stort og imponerende igen.
Så mangler der blot en frivillig arbejdsweekend midt i februar, som bliver rengøring og maling af hele cafe-området. Herefter kan indretningen af golfcafeen tage form.
Vi tror cafeen og hallen bliver så lækker, at Pia flytter sine primære cafe-funktioner derud til glæde for alle golfspillere og gæster udefra – og reserverer restauranten til spisende gæster, selskaber og fællesarrangementer. Så vil vores ambition om et livligt og indbydende miljø, der møder alle medlemmer og gæster, være opfyldt og nye planer for klubhuset kan følge...

Peter Thrige Andersen

Baneudvalgsformand, Ree Golfklub

 

Årsberetning 2019 - Eliten 

Årets målsætning var, at holdet skulle rykke op i 3. division, og den mission blev fuldført. Der blev kæmpet bravt i matcherne og specielt de to foursomes, som blev vundet på 18. hul gjorde, at vi vandt nogle meget afgørende kampe. Holdet består af 7 spillere, hvoraf de 5 er unge og 2 er lidt ældre, det har givet et godt mix af rutine og ungdommelig gåpåmod. Grundstenen til det gode spil er blandt andet, at vi har gode træningsforhold, Magnus Landstrøm Academy, vores REE Open turnering, som bl.a. andet gør, at vi kan komme på træningslejr og så at vi i mange år har prøvet at gøre det mere socialt at være på holdet.  Turene, vi har været på, har gjort, at vi kender hinanden rigtig godt, og vi kæmper, udover som individuel i matcherne, også for holdet.

I maj afholdt vi igen REE Open, med SparNord og STARK som hovedsponsorer, og vi havde igen fået Due Andersen Biler og Børge Nielsen A/S til at sponsere Hole in One præmier, 3 biler og 1 køkken var på højkant på Par 3 hullerne. Desværre var der ikke nogen, som ramte plet. Til gengæld blev vores tættest på snoren konkurrence vundet med en bold, som lå op af snoren!  Alt i alt en super sjov dag og vi takker til alle deltagere, hjælpere, firmaerne som deltager og restauranten for god mad.

Et højdepunkt i år, som var med til at vi kom godt i gang med sæsonen, var, at vi tog på en uges træningslejr i april på Gloria Golf i Belek i Tyrkiet. Der blev trænet og spillet runder fra morgen til nat, ja aftenen/natten blev taget i brug, da flere baner dernede har lys på anlægget. På de 6 dage, fik vi spillet 7½ runde golf og derudover trænet mellem 2-4 timer hver dag på træningsanlægget. De mange timer med golf, gjorde også, at man går fra at tænke golf, til at man bare spiller golf. 

I Danmarksturneringen var vi i pulje med Gilleleje, Furesø og Fredensborg, og fra start vidste vi, at det ville blive et spørgsmål om, det skulle blive Fredensborg eller os. I første runde vandt vi over Furesø og tabte knebent ude mod Fredensborg. Derfor var vi ekstra opsatte på, at de skulle slås i næste runde på hjemmebane. Her vandt vi om lørdagen stort over Gilleleje, og søndag skulle slaget om førstepladsen afgøres mod Fredensborg. De tre første kampe, der sendes ud er singler, her vandt vi kun én og tabte to, så det var op til vores to foursomes at vinde deres kampe.

Vores 2. foursome spillede meget stabilt og vandt sikkert 3/2, så det var op til vores 1. foursome at vinde sidste kamp. Efter 17 huller var kampen helt lige, så 18 hul skulle vindes. Her satte ældstemanden rutinen ind og holede et 7 m put for birdie og en sejr på 1/0, og matchen blev vundet med 8-4. Dette gjorde, at vi var bedre internt mod Fredensborg og fik førstepladsen. I sidste runde vandt vi igen over Gilleleje og Furesø. Dog blev kampen mod Furesø lidt mere spændende, end vi havde håbet. Men vores 2. foursome holdt hovedet koldt og vandt matchen på 18 hul. Oprykning til 3. division var en realitet.

Vi glæder os allerede til flere spændende matcher i 2020.

Eliten

 

Årsberetning 2019 - Juniorafdelingen

 

Sæson 2019 har været præget af øget tilgang af helt unge juniorer. Vi håber, at se mange af den igen til foråret, samt flere nye.

Der blev også tidligt på sæsonen lavet Hole in One allerede i april på hul 6 på par 3 banen af Mathias! Til lykke med det!

Par tre-turneringer

Allerede i januar var juniorerne på banen til en af vinterens udgave af vores hyggelige par-tre turnering med Asserbo og Frederikssund, som har kørt over hele året, med stigende deltagelse fra REE, og der er taget mange flotte resultater med hjem.
Vi har selv været vært for turneringen i marts og i august. Begge gange meget vellykkede og med ros til arrangementerne, hvor banen har været super fin, og restauranten sørget for god forplejning, og shoppen hjulpet med præmiebolde til alle deltagerne.

Træning

Juniortræningen med Jon startede op i starten af april, og der har gennem hele sæsonen været fælles træning hver torsdag, hvor træningen frem mod sommeren blev justeret og opdelt i 3 grupper, for bedre at kunne målrette træningen på juniorernes individuelle niveauer, og de helt nye har som supplement haft lidt yderligere træning med hjælpetræner.
Jon har sørget for at der altid har været god stemning og variation til træningen, og alle vores juniorer har haft mange gode timer sammen med ham, med både masser af sjov og samtidig også med god og målrettet træning, som gennem sæsonen har løftet deres spil.
Ud over træningen med Jon om torsdagen har der været samling af juniorerne på par tre banen i weekenden for at øge antallet af timer juniorerne er sammen, og deres totale træningstid på anlægget.
I forbindelse med omlægningen af træningen blev der skabt plads og budget til 1 times træning med Jon om tirsdagen for de øvede juniorer, og resultatet af den ekstra træning har været synlig i både reduktion af handicap, og flotte resultater i løbet af sæsonen til distriktsturneringerne.
Efter afslutning af træningen med Jon i oktober har en gruppe af juniorerne fortsat egen træning torsdag og søndag, og som kører helt frem til foråret, hvor træningen med Jon starter op igen. Vi håber, at der kan ses en væsentlig forskel, når sæsonen starter til foråret.

Rekrutteringsaktiviter

Der har i året ikke været afholdt egentlige rekrutteringsaktiviteter for juniorer, idet forårets tilgang lagde fuldt beslag på de trænerressourcer der var til rådighed. Vi har derfor prioriteret, at dem der kommer til træningen, får bedst mulige oplevelse i forhold til den kapacitet, der er til rådighed. Yderligere tilgang af juniorer vil kræve flere trænerressourcer.

Sjov Sommergolf

REE Golf afviklede i august ”Sjov Sommergolf” for juniorer, som arrangeres i samarbejdet med DGU landet over. Her var det muligt for vores juniorer at tage en ven med til spil på par 3 banen med sjove forhindringer og med rundgolf, hvor også forældrene kunne deltage.

”Sommerafslutning” – i oktober

For at holde fokus på samværet hos juniorerne holdt vi i år en sommerafslutning, da træningen med Jon var afsluttet i oktober. Her blev spillet og konkurreret på par 3 banen i både hold og individuelt, og vi fik brugt gavekortet som formanden havde foræret til juniorafdelingen tidligere på sæsonen. Her blev også introduceret ”speedgolf” på hul 1, og sæsonens stående rekord er 33 sekunder fra tee til bolden er i hul. Igen havde Pia og Cafeen sørget for god mad til alle deltagerne.

/Juniorudvalget.

 

 Årsberetning 2019  Klub 37

2019 bød på 74 prøvemedlemmer i Klub 37 og et pænt antal eksisterende medlemmer med handicap over 36.

Ud af de 74 prøvemedlemmer er 40 nu blevet medlem i Ree Golf.

2019 blev præget af, at vi fik slidt vores hjælpere lidt for meget. Det forsøger vi at organisere os ud af fremover, samtidig med at vi prøver at få lidt flere med til at hjælpe.
Deltagerne var fint fordelt i forhold til niveauer og entusiasme, så vi havde et godt flow på træningssamlinger og spil på Par 3 banen.
Det blev til et rigtig godt samarbejde med proen (Jon Boserup), så vi krydser fingre for at det kan fortsætte i 2020. Det sparer en del energi, ikke at skulle ”lære” en ny pro op ved sæsonstart.

Vi har gennemført 3 regelsamlinger under kyndig ledelse af Torben Lange, været på Asserbo og vinde over deres begyndere, og gentaget bedriften på  vores egen par 3 bane, deltaget i enkelte onsdagsmatcher, holdt turneringer og fyldt terrassen med mennesker og snak.

Så en rigtig fin sæson i 2019.

Styregruppen for Klub 37

 

Årsberetning 2019 - Sponsorudvalget

Først skal der lyder en kæmpe tak, til vores meget loyale sponsorer i et år, hvor klubben selv står for driften. Sæson 2019 har været tilfredsstillende med salg af klub sponsorater og matchsponsorater. Igen i denne sæson har der været sponsorer til alle matcher i Turneringsudvalgets regi samt onsdagsmatcherne.

Vores sponsorer er utrolige vigtige for vores vedligeholdelse af banen samt til afholdelse af vores mange golfmatcher med flotte præmier. Vi håber REE Golfklubs medlemmer også husker at gøre brug af vores sponsorer, når der skal bruges en tømrer, nye briller, El arbejde, sælge hus, nyt sportstøj eller købe en ny bil og meget mere.   

Sponsorudvalgets vil i 2020 arbejde på at gøre det endnu mere attraktiv at være sponsor i REE Golfklub ved sponsorarrangement og bedre markedsføring i klubben.  

Sponsorudvalget

Jan Stampe

 

Årsberetning  2019 - Turneringsudvalget 

I de seneste år har vi afsluttet årsberetningen med at efterlyse nye medlemmer til Turneringsudvalget – så lad os starte med at fortælle, at vi i 2019 fik tilgang af Ib Larsen og Kristian Tofte som hjælpere ifm vores turneringer, samt at vi lægger ud i 2020 med endnu to frivillige nemlig Henning Olsen og Preben Bjerre.

Vi havde en pæn tilslutning til turneringerne, og vi så en del af de nyere medlemmer, som endnu en gang viste, at Klub 37 gør et fremragende stykke arbejde. Men vi må desværre også konstatere, at Klubmesterskaberne i 2019 ikke fik tilstrækkelig tilslutning. Det betød, at Herrerækken på finaledagen kun havde fire deltagere, og at Seniordamerækken ikke kunne afvikles ud fra De Generelle Turneringsbetingelser.
Til gengæld fik vi afviklet en Stableford-række for første gang efter nogle års pause.

Vi forsøger hvert år at sammensætte en turneringsplan, der tilgodeser så mange som muligt. Men når nogle synes, at der er for få turneringer med rent slagspil og lav hcp-begrænsning – ja, så synes andre, at der er for få Stableford-turneringer eller, at der burde være nogle flere holdturneringer.

Og ja, vi ved godt, at vi ikke kan gøre alle tilfredse, men vi forsøger at fordele ”sol og vind lige”, og det vil vi fortsætte med i 2020, hvor vi også vil lancere nye muligheder for at deltage i vores turneringer.

Tak til greenkeeperne og sponsorerne

Til slut en stor tak til greenkeeperne, der i 2019 sørgede for, at banen stod flot både i dagligdagen og til vores turneringer. Ligeledes er der en stor tak til vores sponsorer for de flotte præmier.

Turneringsudvalget 2020

Ud over planlægning og afvikling af vores egne turneringer er turneringsudvalgets medlemmer også turneringsledere ved Elitens matcher på hjemmebane og REE GOLF Open. Det trækker hårdt på ressourcerne, da kun nogle få har været på DGU’s turneringslederkursus, men vi afventer, at DGU genoptager disse kurser, så vi kan få nogle flere gennem uddannelsen i 2020.

De bedste golfhilsner og på gensyn til sæson 2020.

Turneringsudvalget

 

Årsberetning 2019 - Regel- & Handicapudvalget 

Vi startede året op med adskillige regelkurser i anledning af de nye golfregler, som gik i drift primo 2019.
Torben Lange stod i spidsen for disse regelkurser, men også sædvanen tro for tre regelkurser i Klub 37 regi.
Oswald Academy kom forbi med sit regelshow og med udsolgt hus.

Vi har fået tilrettet vores Lokalregler og Ordensregler og de findes på opslag i klubhuset, samt på hjemmesiden.

På grund af den megen regn, måtte vi indføre vores Vinterregler allerede i oktober.

Årsreguleringen 2019/20 resulterede i disse tal, hvoraf de to øverste er tildelt Klubhandicap.
De øvrige har EGA Handicap.

ÅRSREVISION

             2019

Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen

205

Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner

17

Medlemmer der har opnået handicap 54 i sæsonen

23

Medlemmer reguleret -1

1

Medlemmer reguleret -2

0

Medlemmer reguleret -3

0

Medlemmer der ikke er blevet reguleret

236

Medlemmer reguleret +1

24

Medlemmer reguleret +2

22

Medlemmer reguleret +3

13

 

541


Vær opmærksom på, at man med et Klubhandicap ikke kan deltage i golfklubbens 20 år´s jubilæums-festligheder og andre matcher.

Det nye handicapsystem WHS valgte DGU at udsætte til opstart primo 2021.
Ved overgangen til det nye WHS i 2021 er det vigtigt, at systemet kan trække på minimum 20 indberettede scores.

Vi har fortsat et lager af de nye regelbøger, som sælges i shoppen for kr. 20.

/Erland K. Pedersen

 

Årsberetning 2019 - IT-udvalget 


Året startede med, at vi skulle sammenlægge baneejerens hjemmeside med golfklubbens.
Det var et større arbejde, som heldigvis gik ret smerteligt og uden store fejl.
Resultatet blev, at vi nu har omkring 150 sider, som vi skal holde øje med.
Ifølge statistikken har vi i løbet af året haft mere end 100.000 sidevisninger og knap 20.000 brugere.
På nær de nye golfregler, så er de mest læste sider om greenfee og banen. Herefter følger resultatlisterne fra Klubber-i-Klubben.

Vi har fået mange nye følgere på klubbens Facebook, og adskillige opslag har nået ud til rigtig mange.
I årets løb, har vi som noget nyt, boostet annoncer ud. Det er en billig og effektiv måde at nå ud til potentielle nye golfspillere på, og det vil vi benytte fremover i større stil.

I årets løb er John Rüdiger udtrådt af webredaktionen, og John skal have en stor tak for veludført arbejde.

/Erland K. Pedersen

 

Årsberetning -  60 +

Der er nok ikke så mange der ved at vi  (Marianne og Tommy Sinding samt Gert Geertsen) har været i gang de sidste 3 år med et godt tilbud til personer over 60 år, der aldrig har spillet golf, men godt vil prøve det.  Perioden strækker sig over ca. 12 uger hver onsdag formiddag til en pris på Kr. 45 pr. gang/hoved alt inkl.
De har fået undervisning af Jon på driving range samt spillet på par 3 banen med assistance fra os.  Vi afsluttede dagen med socialt samvær i form af kaffe og kage i restauranten. 

I slutningen af perioden fik de lejlighed til at afprøve nogle huller på bagni og som noget nyt i 2020, skal vi besøge klub 37 og deltage i et par af deres arrangementer.

Vi afsluttede perioden med en match på par 3 banen, hvor vi derefter spiste frokost sammen. De var alle sammen lige gode så der blev lavet lodtrækning.  Alle fik en præmie og var meget glade. I den  forbindelse takker vi Hanne Hannibal, shoppen og Ann-Britt for at være sponsor på dagen.

Marianne, Tommy og Gert takker holdet for de mange pæne ord og de gode flasker vin.

Vi har været heldige at mange af ’’vores’’ har fået så meget lyst til at spille golf,  at de startede op i Klub 37, for derefter at tage golf kortet og blive medlemmer af REE, hvilket må betegnes som målet for os.  

/Marianne Sinding

 

 

Bestyrelsens sammensætning ultimo 2019
Formand Kjeld Birch
Næstformand Jørgen Nordentoft
Kasserer Casper Andreasen
Bestyrelsesmedlem Nils Rohde
Bestyrelsesmedlem Erland Kongsdal Pedersen
Suppleant Jan Stampe
Suppleant Ole Wibom
Udvalgsformænd ultimo 2019
Baneudvalg Thomas Boye Larsen
Turneringsudvalg Nils Rohde
Regel- og handicapudvalg Erland Kongsdal Pedersen
Juniorudvalg Henrik Hansen
Sponsorudvalg Jan Stampe
Møllesvendene Carsten Qvist
Møllepigerne Marianne Sinding
Seniorklubben Bent Hansen
Eliteudvalg Morten Kruse Sørensen
IT-udvalg Erland Kongsdal Pedersen
Klub 37 Winie Hillemann
Senest ændret Mandag, 11 januar 2021 17:07

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder