Slider

Vedtægter

Skrevet Onsdag, 20 april 2016 07:07 af


Vedtægter for Møllesvendene – Herreklub i Ree Golfklub

§ 1.   Navn.

1.1: Møllesvendene er navnet på herreklubben tilknyttet Ree Golfklub beliggende Høbjergvej 32, 3200 Helsinge. .


§ 2.   Formål.

2.1 Møllesvendene har til formål, at fremme det sociale samvær mellem medlemmerne af klubben på tværs af spilleevner og handicapbegrænsninger ved at afholde turneringer og andre aktiviteter for medlemmerne,
         


§ 3.   Medlemmer.

3.1: Møllesvendene kan optage aktive mandlige golfspillere med registreret handicap.  Medlemmerne skal være fyldt 18 år

3.2: Der kan oprettes sponsormedlemskaber af Møllesvendene, hvor virksomheder og privatpersoner kan indmelde sig som medlemmer af Møllesvendenes sponsorklub.


§ 4.   Kontingent.

4.1: Kontingentet fastsættes for det enkelte år på generalforsamlingen.

4.2: Kontingentet skal være indbetalt senest 1/4. Ved manglende indbetaling er man fra 1/5 ikke berettiget til at deltage i Møllesvendenes aktiviteter og bliver slettet af medlemslisten.


§ 5.   Generalforsamling.

5.1: Møllesvendenes øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden 15/11. Indkaldelse sker skriftligt via elektroniske medier med mindst
         2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

5.2: Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten kan ikke være    
         medlem af bestyrelsen.

5.3: På generalforsamlingen har hvert medlem af Ree Golfkluben personlig stemme. Der kan stemmes til generalforsamlingen ved fuldmagt. Dog kun en fuldmagt pr. fremmødte stemmeberettiget.

5.4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst
25 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
   
5.5: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens       
modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt via elektroniske medier med mindst 8 dages
varsel, på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
           
5.6: Der afholdes skriftlig afstemning, hvis mindst 3 medlemmer forlanger det.

5.7: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant skal der
i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning.

5.8: Referat fra generalforsamlingen skal foreligge skriftligt senest 2 uger efter afholdelsen og skal være underskrevet af dirigent og formand.
 

§ 6.   Dagsorden

6.1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.      Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,
       samt forelæggelse af budget for den kommende sæson.
4.      Vedtagelse af kontingent for den kommende sæson.
5.      Forslag fra bestyrelsen.
6.      Forslag fra medlemmerne.
7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.      Valg af bestyrelsessuppleant.
9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10.  Eventuelt.

6.2: Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling,
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen.


§ 7.   Bestyrelse og revision.

7.1: Møllesvendenes bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Valgperiode 2 år, dog 1 år for bestyrelsessuppleanten.   

7.2: På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og på lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.      

7.3: Valgbare til bestyrelsen, er alle stemmeberettigede medlemmer, der er medlemmer af Ree Golfklub.

7.4: I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv, først ved suppleanterne og dernæst efter eget valg, indtil næste generalforsamling.

7.5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

7.6: Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Bestyrelsens beslutninger skal på forespørgsel fremlægges Møllesvendenes medlemmer.

7.7: Bestyrelsen er forpligtet til, at tage skriftligt referat ved hvert bestyrelsesmøde

7.8: Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Alle bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.


§ 8.   Udvalg.
8.1: Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

8.2: Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og kan give retningslinjer for
udvalgets arbejde via en forretningsorden for det enkelte udvalg.


§. 9   Regnskabsår.

9.1: Møllesvendes regnskabsår går fra 1/11 til 31/10.


§. 10  Spillet.

10.1:Der spilles efter de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af Dansk Golf Union godkendte lokale regler.

10.2: Fastsættelse af handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Union handicapsystem

10.3: Øvrige bestemmelser vedrørende spillet fremgår af Møllesvendenes regelsæt, der skal foreligge skriftlig på Møllesvendenes hjemmeside.

10.4: Ændringer af regelsættet kan vedtages af bestyrelsen eller generalforsamlingen.


§. 11  Vedtægtsændringer og klubbens opløsning.

11.1:Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning
kræves, at mindst ½ af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at over ½ af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

11.2: Såfremt ½ af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsam-
lingen, men forslaget dog vedtages med over ½ af de repræsenterede stemmeberettigede med-
lemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel, indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Forslaget kan her vedtages med over ½ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

11.3: I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 11.1 træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om fremgangsmåden ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
Vedtaget ved ekstraordinær generalforsamlingen d. 18. november 2010.
 

Senest ændret Torsdag, 19 april 2018 08:50

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder