Slider

Vedtægter

Skrevet Torsdag, 15 oktober 2020 20:08 af

Vedtægter for Møllepigerne i Ree Golfklub

§1   Møllepigerne optager kvindelige medlemmer af Ree Golfklub, der er fyldt 18 år.

§2   Møllepigerne har til formål at afholde turneringer og andre aktiviteter for medlemmerne, og gennem disse, at styrke det sociale samvær.

§3   Til at forestå dette arbejde vælges en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Udadtil forpligtes foreningen ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens. 1-2 medlemmer er på valg i ulige år og 2-3 medlemmer er på valg i lige år.

Endvidere vælges 1-2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år. Desuden vælges hvert år en revisor.

Valg foregår ved håndsoprækning, medmindre blot et medlem beder om hemmelig afstemning – herefter er der hemmelig afstemning.

§4   Medlemskab af Møllepigerne tegnes for 1 år af gangen, ved betaling af kontingent, som årligt fastsættes af bestyrelsen, med forfald 1. april.

§5   Regnskabet løber fra 1.10-30.9

§6   Møllepigerne afholder hvert år generalforsamling den 2. tirsdag i oktober måned. Generalforsamlingen er Møllepigernes højeste myndighed. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker per E-mail til det enkelte medlem senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

    1. Valg af dirigent

    2. Valg af referent

    3. Forkvindens beretning

    4. Godkendelse af regnskab

    5. Forslag fra medlemmerne

    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    7. Valg af revisor

    8. Eventuelt.

          §7   Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§8   På generalforsamlingen kan alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Fuldmagter godtages, dog max. 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem.

§9   Eventuel ophævelse af Møllepigerne kan dog kun bestemmes ved en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med 14 dages varsel og med dette ene punkt på dagsordenen. Der kan stemmes ved fuldmagt angående dette punkt. Der kræves 2/3 majoritet for ophævelse.

§10 Ophæves Møllepigerne, tilfalder alle eventuelle midler Ree Golfklubs juniorafdeling.

           Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. oktober 2020

Senest ændret Torsdag, 15 oktober 2020 20:23

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder