Slider

Vedtægter i Bridgeklubben

Skrevet af Fredag, 11 maj 2018 06:29 af

Vedtægter for REE GOLF BRIDGEKLUB

 

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er REE Golf Bridgeklub hjemmehørende i Gribskov kommune.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilletidspunkter for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet og interessen for bridge.

Der må ikke spilles om penge.

§ 3. Medlemskab

Som medlem kan kun optages personer, der er godkendt af bestyrelsen, og som er medlem eller har været medlem af REE Golfklub. En enig bestyrelse kan dog i særlige tilfælde dispensere fra kravet om medlemskab af REE Golfklub.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse.

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson.

§ 4. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, en formand, en kasserer og et menigt medlem.

Formand vælges for 2 år ad gangen i lige år.

Kasserer og et menigt medlem vælges for 2 år ad gangen i ulige år.

Desuden vælges for et år ad gangen en suppleant.

 

§ 5. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. marts - 28/29. februar.

Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

-2-

§ 6. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

§ 7. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle henseender.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og bilagt revideret årsregnskab samt eventuelt indkomne forslag skal ske ved e-mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen pr. e-mail inden 31. marts.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis dette forlanges af blot ét medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 13 og 14.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 9. Dagsorden

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent og referent.

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.     Godkendelse af det reviderede årsregnskab.

4.     Godkendelse af budget.

5.     Indkomne forslag.

6.     Valg af formand (lige år).

7.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).

8.     Valg af suppleant.

9.     Valg af revisor og suppleant.

10.  Eventuelt

 

-3-

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller af mindst en femtedel af klubbens medlemmer, der skriftligt fremsætter ønske herom.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 11. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedel af klubbens medlemmer er til stede og stemmer for forslaget.

§ 12. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes ovennævnte stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

Eventuel formue herunder løsøre skal tilgå REE Golfklub.

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. august 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. april 2013, 27. marts 2015 og 06. april 2018.

 

 

Formand                                                                          Dirigent

Villy Hedegaard                                                                Bent Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest ændret Tirsdag, 29 januar 2019 16:48

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder