REE GOLFKLUB

Nye golfregler fra 1.1.2019

Alt om ændringerne findes på vores hjemmeside
Regel&Handicapudvalg/golfreglerne 2019

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

REE GOLFKLUB

Arrow
Arrow
Slider

Generalforsamling

Skrevet Fredag, 11 maj 2018 09:07 af

Referat af generalforsamlingen i REE Golf Bridgeklub den 06. april 2018.
 

I generalforsamlingen deltog 27 af klubbens medlemmer.

1 - Valg af dirigent og referent. 

Bent Hansen (BH) blev valgt til dirigent og referent.

BH konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig, men pegede dog samtidig på, at det reviderede årsregnskab burde være udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen, jf. vedtægternes § 8.

2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden, Villy Hedegaard (VH) takkede indledningsvis for det store fremmøde til sæsonafslutning og generalforsamling og aflagde herefter følgende beretning:

”Klubben har 32 medlemmer.

Der har været stabilt fremmøde til spilledagene:

11 gange har vi spillet 6 bords afkortet Howell med 27 spil

3 gange 4 bords afkortet Howell med 28 spil

3 gange indvævet 7 bords Howell med 28 spil

2 gange 7 bords Mitchell med 28 spil

1 gang 3 bords serieturnering med 30 spil

4 gange 5 bords Howell med 27 spil

Julefrokost hos Inger med 27 spil

Dvs. 24 spilledage, 683 bridgespil og 35.516 vendte kort.

Vi har i år stort set ikke haft substitutter, hvilket der jo også var flertal for ved seneste generalforsamling. Dette har så bevirket, at vi har haft dage med oversidderrunder for at få turneringerne til at gå op. Enkelte gange har tilmeldte deltagere uden makker sagt, at de gerne ville stå over, hvis dette kunne hjælpe med turneringstilrettelæggelsen. Jeg takker for jeres forståelse og hjælp herfor. Jeg synes, vi har haft nogle gode og hyggelige bridgedage gennem hele sæsonen.

Jeg vil gerne sige Inger stor tak for, at hun ville overtage turneringstilrettelæggelsen, når jeg har haft forfald. Ligeledes stor tak til Inger for at åbne sit hjem for bridgeklubbens julefrokost.

Jeg skylder også Elisabeth og Erik en stor tak for deres arbejde med at udarbejde resultatlisterne for de enkelte spilledage.

Alt i alt har det været en god sæson. Alle spillere har fået mere erfaring, nogle spiller også i andre klubber, og den spillemæssige styrke er blevet mere ensartet.

Den første hyggebridge blev spillet den 3. oktober 2008 ved de runde borde i cafêen.

Umiddelbart efter startede Laila og Preben et kursushold. Den første lektion var den 6. oktober. Ree Golf Bridgeklub blev officielt stiftet den 30. august 2010.

Det er glædeligt at se, at rigtig mange fra dengang stadig er aktive i vores klub, og nu er så rutinerede bridgespillere, at de også tager kampen op i andre bridgeklubber.

Jeg har været formand siden stiftelse i 2010, og synes nu min værnepligt er aftjent, og jeg ønsker derfor ikke at genopstille. Som afløser vil jeg foreslå Benny. Benny har indvilget i at lade sig opstille til valg af formand.

Golf -bridgeturneringen i foråret forventes afviklet i maj. Efterårets golf-bridge omkring september-oktober.

Næste sæson starter fredag den 21. september 2018.”

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen konstaterede BH, at beretningen var taget til efterretning og godkendt.

3 - Godkendelse af det reviderede årsregnskab.

Niels Jørgen Andersen (NJA) gennemgik kort det på mødet udleverede reviderede årsregnskab for 2017-2018. Regnskabet udviste et overskud på kr.2.082 og en egenkapital kr. 5.618.

Der var ingen spørgsmål, hvorefter regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4 - Godkendelse af budget.

NJA oplyste, at der for 2018-2019 ikke var udarbejdet et egentligt budget, men at man regnede stort set samme udgiftsniveau som i 2017/18 og et kontingent på kr. 200 pr. medlem svarende til en forventet indtægt på 6.400 kr. ”Budgettet” blev herefter enstemmigt godkendt.

5 - Indkomne forslag.

Der forelå ingen forslag fra medlemmer.

Derimod havde bestyrelses følgende forslag til vedtægtsændringer:

§ 3 Medlemskab. ”Som medlem kan kun optages personer, der er godkendt af bestyrelses, og som er medlem af REE Golf Klub” ændres til: ”---og som er medlem eller har været medlem af REE Golf Klub”.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

§ 5 Regnskab:

Klubbens regnskabsår ændres fra 1. april - 31. marts til 1. marts - 28/29. februar.

Regnskabet fremlægges og udleveres på den ordinære generalforsamling.

Første del af bestyrelsens forslag vedrørende ændring af regnskabsår blev enstemmigt godkendt med den konsekvens, at førstkommende regnskabsår omfatter perioden 1. april - 28. februar (11 måneder).

Derimod blev forslaget om, at regnskabet først udleveres på den ordinære generalforsamling ikke godkendt og i konsekvens heraf borfaldt forslaget om, at ”bilagt revideret årsregnskab” udgår af § 8 afsnit 3.

6 - Valg af formand.

Formanden ønskede ikke at genopstille. Som ny formand blev Benny Nicolaisen (BN) foreslået og enstemmigt valgt for de kommende to år.

7 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ingen af de to bestyrelsesmedlemmer (Inger Hedegaard og Niels Jørgen Andersen) var på valg i år.

8 - Valg af bestyrelsessuppleant.

Elisabeth Stærk blev enstemmigt genvalgt for et år.

8 - Valg af revisor og suppleant.

Lis Ipsen blev genvalgt som revisor, mens Bent Hansen blev valgt som revisorsuppleant. Begge valgt for et år.

9 - Eventuelt

Under dette punkt oplyste den nyvalgte formand, at han ville tage initiativ til, at vi vendte tilbage til tidligere års praksis med at anvende substitutter, så vi undgik ”oversidderborde”.  

Formanden tilkendegav endvidere, at bestyrelsen i løbet af det kommende år ville drøfte, hvordan klubben skulle markere 10 års ”fødselsdagen” den 3. oktober 2018.

Dirigenten lovede at ajourføre vedtægterne med de vedtagne ændringer og fremsende de nye vedtægter til den afgående og nyvalgte formand sammen med referatet.

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til dette punkt, hvorfor dirigentgen hævede generalforsamlingen.

 

Som dirigent og referent

Bent Hansen

13. april 2018.

 

Senest ændret Søndag, 27 Januar 2019 16:28

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder