Slider

Forretningsorden

Skrevet af Torsdag, 31 januar 2019 13:37 af

Forretningsorden for Regel- og Handicapudvalget

 

Formål

Regel- og Handicapudvalget sikrer, at REE Golfklubs medlemmer har de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre en god golfrunde ved at udbrede kendskabet til de til enhver tid gældende regler.

 

Organisation

Regel- og Handicapudvalget består af mindst 3 medlemmer og konstituerer sig selv. Formanden refererer til Bestyrelsen.

 

Udvalgsmøder 

Udvalget holder møder efter behov og følger klubbens fælles forretningsorden for udvalg

 

Et udvalgsmedlem, der har en særlig interesse i en afgørelse, er inhabil og kan ikke deltage i behandlingen af sagen. 

Tavshedspligt: Udvalgets medlemmer er underlagt tavshedspligt også efter udtrædelse af udvalget.   

Tavshedspligten omfatter behandlingen af konkrete sager, som involverer navngivne personer, og omfatter ikke sager, hvor REE Golfklubs bestyrelse involveres. 

 

Regel- og Handicapudvalget har 4 hovedopgaver

1.       Øge medlemmernes kendskab til og forståelse for de til enhver tid gældende golfregler, som de er foreskrevet af DGU, herunder udarbejder Årshjul/Handlingsplan

2.       Støtte Bestyrelse og Turneringsudvalg i regelspørgsmål.

3.       Administrere handicap systemet og opdatere medlemmernes handicap 

4.       Fastsætte lokalregler for REE Golfklub. 

 

Ad 1.:  Kendskab til og forståelse af golfreglerne

·         Udvalget gennemfører regelundervisning efter behov i både hulspil og slagspil 

·         Udvalget er til rådighed og støtte for begynderundervisning samt forberedelse og afholdelse af regelprøve 

 

Ad.  2.:  Støtte i regelspørgsmål

·         Udvalget stiller dommerkapacitet til rådighed for Turneringsudvalget og andre matcharrangører 

·         Udvalgets medlemmer skal holde sig orienteret om retningslinjer, regler og regelændringer og i fornødent omfang deltage i kurser udbudt af kompetente organer 

·         Hvis et medlem af REE Golfklub gentagne gange overtræder reglerne; herunder etikette- og ordensregler, skal udvalget orientere Bestyrelsen og anbefale evt. repressalier

·         Rådgive turneringudvalget mht. generelle og specifikke turneringsbestemmelser og spillervejledninger 

 

Ad 3.:  Handicapsystemet

·         Opbygge og vedligeholde kompetence omkring EGA handicapsystemet ved deltagelse i kurser og lignende udbudt af DGU eller andre kompetente organer 

·         Løbende sikre overholdelse af regler for Ekstra Dags Score (EDS)   

·         Udvalget skal informere medlemmerne om handicapsystemet

·         Vejlede og støtte medlemmer mht. indtastning af scores 

·         Administrere eventuelle skønsmæssige reguleringer 

·         Registrere scores fra udenlandske baner 

·         Varetage kontakten til DGU vedr. rating af banen

·         Foretage årsregulering af medlemmernes handicap

 

Ad 4.:  Lokalregler 

·         Udarbejde og vedligeholde klubbens DGU godkendte lokalregler 

·         Rådgive vedr. markering på banen

·         Rådgive Turneringsudvalget omkring opsætning af banen til turneringer 

 

Budgetansvar

Regel- og Handicapudvalget udarbejder budget ud fra godkendt Årshjul/Handlingsplan. Budgettet skal afleveres til kassereren inden nytår. Evt. aktiviteter, som medfører budgetafvigelser i negativ retning skal godkendes af Bestyrelsen.

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

 

REE Golfklub, december 2018

 

 

Senest ændret Torsdag, 31 januar 2019 16:40

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder