REE GOLFKLUB

Nye golfregler fra 1.1.2019

Alt om ændringerne findes på vores hjemmeside
Regel&Handicapudvalg/golfreglerne 2019

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

REE GOLFKLUB

Arrow
Arrow
Slider

Generalforsamling

Skrevet Lørdag, 01 December 2018 14:08 af

Ekstraordinær generalforsamling
mandag den 10. december 2018
kl. 19.00 

Læs indkaldelsen.

**************************************

Generalforsamling for året 2017

REE Golfklub

Dagsorden

Ordinær generalforsamling,
torsdag d. 1 marts 2018, kl. 19.30

Afholdes i klubhuset, lokalet over restauranten.

 

 

Dagsorden for:

 

Ordinær generalforsamling torsdag d. 1 marts 2018 kl. 19.30

Afholdes i klubhuset, lokalet over restauranten.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for 2018 og vedtagelse af kontingent for det kommende år 2019. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 600 kr.

5. Forslag fra bestyrelsen. Der er ingen forslag

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

o   Valg af formand: Finn Lange genopstiller ikke – bestyrelsen foreslår valg af Kjeld Birch.

o   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: John Rüdiger genopstiller ikke. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Jørgen Nordentoft og Erland Kongsdal Pedersen (vores hidtidige suppleanter).

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanter er på valg hvert år. Som nye suppleanter foreslår bestyrelsen Jan Stampe og Ole Wibom.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Marianne Sinding og Thomas Larsen modtager begge genvalg.

10. Eventuelt herunder orientering fra REE GOLF A/S.

 

 

NB! Vigtigt: Der vil ved indgang til generalforsamlingen blive udleveret stemmesedler til medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Ved rettidig betaling af kontingentfaktura er det ikke nødvendigt at medbringe dokumentation.

Såfremt kontingentet betales efter onsdag den 21. februar, bør kvittering medbringes i tilfælde af, at betalingen ikke er nået at blive registreret.

Der vil derfor ske en afkrydsning på medlemslisten. Der udleveres medlemskort (bagmærker) til de fremmødte før generalforsamlingen. Der åbnes for adgang til lokalet kl. 19.00

Det kan oplyses at regnskab for 2017, budget for 2018, formandens beretning og alle udvalgsberetninger lægges op på klubbens hjemmeside under punktet Bestyrelse og underpunkt Generalforsamling og derfor kun vil blive gennemgået kortfattet på generalforsamlingen.

 

Helsinge d. 8.2.2018. Bestyrelsen i Ree Golfklub.

 

Finn Lange                          Kjeld Birch                          Casper Andreasen

Formand                             Næstformand, Sekretær     Kasserer

 

Nils Rohde                          John Rüdiger

Medlem                              Medlem

 

 

 

 

Formandsberetning for 2016
 

Med afslutningen på 2017 løb det mest regnfulde år jeg i mine 76 år kan huske endelig ud. Desværre ser det ud til, indtil videre at fortsætte i 2018, men det kan da heldigvis nå at ændre sig. Til skrivende stund har vi vel haft banen lukket i ca. 6 uger, noget vi aldrig før har oplevet, men det har været tvingende nødvendigt, for ikke at skade banen unødigt, vel vidende at nogle af vore medlemmer har haft svært ved at tøjle tålmodigheden.

Selv ikke vor greenkeepere har kunnet færdes derude, så der venter meget arbejde når forholdene engang bedres. Disse klimaudsving er jo desværre nok noget vi må regne med i fremtiden, men vi kan jo så håbe på, at det næste gang svinger den anden vej, nu er der i hvert fald vand nok til at vande med i lange perioder.

Bortset herfra har året ikke budt på de helt store begivenheder. Vore matcher har været lidt tyndere besat end året før, til gengæld har onsdagsmatcherne været yderst velbesøgte og det er igen lykkedes os at skaffe sponsorer så disse ting har kunnet hvile i sig selv. Vi er glade for den hjælp vi får gennem disse sponsorater og håber vore medlemmer vil kvittere med i muligt omfang at lægge deres handel de steder.

Vi har haft noget færre gennem klub 37 end forrige år, men nu har man efterhånden fået etableret sig med en god stab af vore mere drevne medlemmer som hjælpere, så vi godt kan kapere et lidt større deltagerantal i 2018.

Den forsøgsordning vi etablerede med ældre sagen, har vi besluttet at fortsætte endnu et år, ganske vist fik vi kun et par heltidsmedlemmer ud af det, men man var meget glade for ordningen, så vi håber på, at vi med tiden også kan få en lille tilgang herfra.

Inden for DGU interesserer man sig i hvert fald mere for samarbejde til nye sider end tilfældet tidligere har været, hvilket sikkert skal ses i sammenhæng med, at det tilsyneladende bliver sværere og sværere at tiltrække juniorer. I dette segment er konkurrencen fra de elektroniske medier uden tvivl mærkbar.

Hos os døjer vi, næsten traditionelt, med at skaffe ledere til juniorafdelingen. Det er, sikkert også på grund af det nødvendige sociale engagement, vanskeligt at finde medlemmer til at udfylde disse pladser, så skulle nogen have lyst, eller kender nogle der vil give et nap med i det udvalg, er I meget velkomne.

Et andet sted det kniber for os er i turneringsudvalget, et udvalg der skal bruge en del medlemmer og hvori der ligger en del arbejde, ligesom deltagelse i kurser er en nødvendighed. Vi har tænkt over, om vi kunne opfinde en ny medhjælpergruppe, assistenter eller som i politiet kadetter, som kunne løfte en del af opgaverne uden den store teoretiske kunnen, det kunne måske være en del af en løsning.

Vi har aftalt med A/S’et ,at vi etablere et lille søområde ved hul 18. For det første fordi området foran green og ud til stien er meget vådt og for det andet fordi vi synes det vil pynte på et lidt kedeligt afslutningshul.

Der bliver anlagt to små søer med en overgang mellem dem og jorden derfra vil blive anbragt bagved og ved siden af grenen. Teestedet vil blive flyttet ca. 20-30 meter længer ud mod skel, så oversigten mod flaget bliver bedre.

Vi tror på det bliver et fint golfhul at slutte af på. Vi ved der har været mange meninger for og imod, men det er der jo egentlig ikke noget nyt i. Nogle mener at hullet bliver sværere, måske - men en bane skal jo heller ikke bedømmes efter hvor let den er, men måske mere, hvor varieret og spændende.

Vi er jo efterhånden ikke nogen ny klub mere, og mange ting har da også ændret sig gennem årene. Vore klubber i klubben har fået fast grund under fødderne, vor økonomi har bedret sig fra en egenkapital på – 22.000,- da jeg tiltrådte som formand i 2003 og til i dag ca. + 400.000,- skabt af et passende antal sponsorer og en forsvarlig økonomisk politik.

Nogle ting er dog stadig mere eller mindre uændrede, vi mangler stadig juniorspillere og kunne bestemt også godt bruge flere damespillere, men det har det tilsyneladende været sværere at lave om på

Vi var i efteråret vært for et af DGU`s Regionsmøder, og jeg benyttede lejligheden til at lave en aftale med deres direktør Morten Backhausen om, at vor nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen  kunne  komme på besøg på Hovedkontoret. Både for at hilse på, men også for at høre mere om hvad DGU egentlig kan hjælpe os med. De har en stor stab af konsulenter der dækker et bredt felt af viden, som klubberne kan trække på.

Sluttelig vil jeg gerne takke for et godt samarbejde med REE Golf, med trænere, shop og green keepere, samt takke alle dem af vore medlemmer, der i årets løb har hjulpet i bestyrelser, udvalg og med småt og stort.

Finn Lange.

 


 


Juniorudvalget

 

Året 2017 har været præget af ny træner og afgang af tidligere gode frivillige kræfter. Således har vi sagt farvel til en god og højt værdsat frivillig hjælper - Jan Horne.

Vi har samtidig sagt goddag til en frisk ung gut fra Norge - Iver, som klubbens og dermed også juniorernes nye træner. De unge spillere er meget glade for Iver. Iver har holdt træningen i gang og der har således ikke været stille for juniorer, men sikret samling gennem hele vintersæsonen for de som har haft mulighed for dette.

I 2017 har vi som tidligere år fået flere nye spillere til prøve og nogle er blevet hængende, og det er dejligt. Samlet er der dog sket en tilbagegang antallet af medlemmer i juniorafdelingen.

Vi har oplevet, at flere spiller med i onsdagsmatchen og flere har fået banetilladelse. Handicappet er rigtigt flotte og nedadgående for vores spillere.

Vores målsætning for den kommende sæson er at få endnu flere ud og spille på den store bane endnu oftere.

Sportsligt

For de juniorerne med og uden banetilladelse (hcp. 36+), har vi igen i 2017 været med i venskabsturneringen med Asserbo og Frederiksund, benævnt ’Par3Kant turneringen’.

Vi har stillet op i alle 3 matches og fået gode oplevelser med hjemme. Vi var i maj vært for en fantastisk god turnering her i klubben, hvor vores gode og ihærdige Jan Horne var en super turneringsleder, vi formåede at få en 2 og 3. plads i A-rækken til Marcus og Rasmus.

Sæsonen 2018 vil juniorrækken fokusere på par3kant turneringen, som holdes både i vinterhalvåret og sommerhalvåret, og til marts byder vi Asserbo og Frederikssund.

Træningen vil i år i klubben fokusere på at få skabt en god kultur blandt juniorerne, så vi forhåbentlig ser en stigning i antallet af juniorspillere.

Juniorudvalget

Juniorudvalget har i 2017 sæsonen fortsat med 2016 konstellationen, med undertegnede som ny formand og to nye hjælpetrænere, Jon (Emil og Anders far) og så Jan Horne, der udover at være en god hjælpetræner også har stillet op til og lagt en masse energi i afvikling af både par3kant turneringen samt klubmesterskabet.

Denne konstellation vil bliver anderledes for 2018, hvorledes det kommer til at se ud, er endnu uvist.

Vi vil meget gerne have hjælp fra forældrene til den kommende sæsons træning, hvor man sagtens kan give en hånd med selvom golf ikke er ens spidskompetence, derudover er der også andre opgaver som at deltage i sponsorarrangementer for vores gode sponsor - OK i Mårum.

 


Turneringsudvalget

 

I 2017 tilførte Turneringsudvalget som vanligt noget nyt – Fødselsdagsturneringen blev spillet som en REE Rumble, mens deltagerne i Gløggmatchen stiftede bekendtskab med spilformatet ”Par is your friend”. Men ellers holdt vi som altid en del traditioner i hævd, og der var en pæn tilslutning til turneringerne med mange nye medlemmer, som viste, at Klub 37 gør et fremragende stykke arbejde. Men vi må desværre også konstatere, at det fortsat ikke er muligt at kåre en klubmester i Damerækken, da klubben ikke har det tilstrækkelige antal medlemmer med det krævede handicap.

Vi prøvede forsøgsvis med fælles frokost indlagt i turneringsfee i forbindelse med Royal Unibrews Åbningsturnering og Fødselsdagsturneringen. Det blev godt modtaget, så det gentager vi i 2018 i begge turneringer samt i årets sidste turnering – AndeMatchen.

De tre løbende turneringer (Sommermatchen, Foursome og KM i Hulspil) blev styret stramt i forhold til overholdelse af tidsfristerne – dog var det desværre nødvendigt at udelukke deltagere i to matcher pga. kommunikationsbrister spillerne imellem. Det vil vi forsøge at undgå i 2018.

Pibe Mølles HCP Challenge, hvor de nye medlemmer fra Klub 37 med hcp fra 36-72, spiller fra Orange tee blev afviklet for anden gang. Der blev spillet rigtig godt, og flere kunne gå fra banen med et nyt og lavere handicap. Turneringen vil også være på programmet i 2018 dog således, at vi ændrer handicap fra 37-54.

Ud over planlægning og afvikling vores egne turneringer var turneringsudvalgets medlemmer også turneringsledere ved Elitens matcher på hjemmebane, REE GOLF Open samt Ø-golf for Seniorer, og det trækker hårdt på ressourcerne, da udvalget nu kun består af fire medlemmer. Det betyder, at turneringsledernes rolle vil blive ændret 2018, hvis Turneringsudvalget fortsat skal kunne afvikle samme antal turneringer som hidtil. Alternativt vil der på sigt ske en reducering i turneringsplanen.

Vi forsøger hvert år at sammensætte en turneringsplan, der tilgodeser så mange som muligt. Men når nogle synes, at der er for få turneringer med rent slagspil og lav hcp-begrænsning – ja, så synes andre, at der er for få Stableford-turneringer eller, at der mangler nogle flere holdurneringer.

Og ja, vi ved godt, at vi ikke kan gøre alle tilfredse, men vi forsøger at fordele ”sol og vind lige”, og det vil vi fortsætte med i 2018.

Tak til greenkeeperne og sponsorerne

Til slut en stor tak til greenkeeperne, der i hele 2017 kæmpede mod massiv regn for at holde banen så spilbar som overhovedet muligt. Ligeledes er der en tak til vores sponsorer for de flotte præmier.

Turneringsudvalget 2018

Vi må desværre sige farvel til Jan Horne og Kirsten Vangsgaard, der har valgt at udtræde af Turnerings­udvalget. Der skal lyde en stor og velfortjent tak for deres indsats i udvalget.

Heldigvis har Steen Larsen sagt ja til at være med i teamet, men vi har fortsat brug flere til at løse udvalgets mange opgaver – gerne som frivillige hjælpere ved registrering og udlevering af scorekort samt – efter oplæring – indtastning af scorekort til enkelte turneringer.

Men medlemmer (gerne lidt yngre) med masser af tid og lyst til at lægge mange timer i frivilligt arbejde som turneringledere er meget velkomne til at kontakte Turneringsudvalget.

De bedste golfhilsner og på gensyn til sæson 2018.

Turneringsudvalget

 


Sponsorudvalget

 

Sæson 2017 har været tilfredsstillende med hensyn til salg af matchsponsorater og annoncer til klubbladet.

Annonceaftalerne dækker omkostningerne til produktion af sæsonens 3 klubblade og er således med til at muliggøre produktion af trykt information til forhåbentlig nytte og glæde for medlemmerne – ikke mindst de mange nytilkomne.

Igen i denne sæsoner har der været sponsorer til alle matcherne i Turneringsudvalgets regi samt onsdagmatcherne. Det er Sponsorudvalgets målsætning at dette også vil være tilfældet i den kommende sæson.

Vi skylder vore matchsponsorer og annoncører en stor tak for deres bidrag til klubbens aktiviteter i 2017 og håber vore medlemmer belønner dette, hvor og når det er muligt.

 

John Rüdiger

 

 

Regionsgolf

 

Regionshold B nåede i 2017 helt til landsdelsfinalen på Værebro mod Korsør Golfklub. Desværre tabte vi matchen men de skiftende deltagere på holdet har kæmpet bravt og hygget sig gennem hele turneringen.

 

Hold C vandt ligesom hold B deres pulje i grundspillet og nåede frem til kvartfinalen, medens hold A og D blev henholdsvis toer og treer.

 

Fælles for alle hold er en rigtig god oplevelse med kampgejst og godt humør, så forhåbentlig vil der være stor tilslutning igen i næste sæson, - også gerne fra de mange nye medlemmer, der ”rasler” ned i handicap.

 

Regionsgolf Danmark – Øst har besluttet at hver klub nu kan tilmelde 2 hold i hver af rækkerne B, C og D. Vi har dog ikke benyttet os af denne mulighed for sæson 2018, primært grundet mangel på damer. Af samme grund har vi undladt at tilmelde et hold i gruppe A, så sæson 2018 bliver med et hold rækkerne B, C og D, hvor der spilles uden handicap.

 

Til gengæld har vi tilmeldt et hold SD, - en nyskabelse i Regionsgolfen, idet der spilles med handicap. Kriterierne for deltagelse på holdet er en alder på 50+ samt handicap mellem 18.5 og 36. Spillere med højere handicap kan deltage, men tildeles kun slag svarende til handicap 36; det er muligt sideløbende at spille på hold C eller D.

 

Inddelingen er uændret for holdene, der spiller uden handicap.

 

Hold A, min. hcp. 4.5, Hold B, min. hcp. 11.5,

Hold C, min. hcp. 18.5, Hold D, min. hcp. 26.5

 

En stor tak til alle de spillere, der har deltaget i sæsonens kampe, samt til de 4 holdkaptajner Tina Bernth Landbo, Susanne Kilde, Madeleine Heerwagen og Helle Falk; de har stået for alt det praktiske omkring afvikling af kampene i 2017.

 

John Rüdiger

Koordinator Regionsgolf

 


Regel- og handicapudvalg

 

Udvalgsmedlemmer:

Erland Kongsdal Pedersen, formand
Kjeld Birch
Torben Lange

Udvalget har afholdt møder i løbet af året, hvorfra referater kan læses på hjemmesiden.

Sædvanen tro har vi stået til rådighed, når turneringsudvalget og andre havde brug for uddybende svar på golfreglerne. Især på grund af den våde sæson, måtte vi flere gange træde til, for at præcisere reglerne omkring vand på banen. I alle turneringer skal der altid spilles efter de gældende golfregler og her kan man ikke lave egne regler for f.eks. vand i en bunker.

På grund af det våde vejr og banens tilstand, måtte vi allerede i starten af oktober indføre vores vinterregler med lejeforbedring.

Vi fik afholdt et kursus i hulspil med Torben Lange ved roret. Det var meget velbesøgt og spørgelysten var stor. Derudover har Torben afholdt 3 kurser for Klub 37, så de var godt rustet, når de blev lukket ud på den store bane.

I løbet af året fik vi også lavet en lille ændring i vores Lokale Regler, hvilket vil ske igen her til foråret, da luftledningerne på 7. hul vil blive fjernet.

Omkring nytår fik vi lavet HCP årsreguleringen. En stor andel af vore medlemmer står med et Klubhandicap, da man har indrapporteret for få scorekort i løbet af året. Det betyder, at man er udelukket fra de fleste turneringer og i værste fald, kan man heller ikke spille på andre golfbaner.

For at bibeholde sit EGA Handicap skal man aflevere min. 4 tællende scores pr. år, og der skal inden for en 2 årig periode være afleveret min 8 scores.
Et mistet EGA handicap kan generhverves ved at aflevere 3 EDS runder, alternativt sørge for at ens handicapregister når på de nødvendige 8 scores inden for en 2 årig periode.

Det kommende efterår bliver en travl periode for vort udvalg, da der som bekendt kommer en lang række ændringer til Golfreglerne i 2019. Vi skal selv på kursus og efterfølgende afholder vi regelaftener for alle vore medlemmer.

 


Baneudvalg

 

2017 har været et hårdt år for vores greenkeepere, væksten kom meget sent i gang, da der var nattefrost helt hen til maj måned. Sommervejret var ikke noget at råbe hurra for og efteråret har været helt skidt, med konstant nedbør, hvilket har holdt banen lukket, da den er for blød til at maskiner kan køre på banen, samt at der kan spilles golf. På trods af vejret, har banen stået flot.

Der er blevet lavet en del på banen og i greenkeeper gården. Der er lavet båse til vores grus og sand. Der er lavet manualer for brug af de kemikalier som bruges og hvor meget der er brugt. Dette skal indberettes hvert år og vi ligger under de værdier, som er tilladte. Greens på par 3 banens nye huller er ved ligne rigtige greens. Vedrørende hul 18 holdt vi møde i efteråret med DGU, A/S, bestyrelsen og Joe om hvordan søerne på hul 18 skal placeres, samt at der laves nyt teested.

I de månedlige analyser fra Golfspilleren i Centrum, kan vi se at vores bane bliver bedre og bedre bedømt, det er dejligt at se at de små forbedringer der løbende bliver lavet, også bliver rost.

På vores arbejdsdage har vi fået lavet rigtige mange gode ting, hvilket Joe sætter meget stor pris, og vi takker de medlemmer, som kommer og hjælper med at sætte banen i bedre stand.


Vejret har desværre gjort, at flere af de punkter som vi gerne vil have lavet, er blevet udskudt, så vi krydser fingre for at 2018 bliver et år med godt vejr hele året.

 


Eliteafdeling

 

Efter oprykning til 4. division var vi meget spændte på hvordan vi ville klare os, især da vi var kommet i en meget svær pulje.  Vi startede året med træningssamling og undervisning hos Magnus og Lisa. Niveauet er endnu højere nu, så der er ikke plads til at lave fejl når man spiller kamp. Derfor er godt at have Landstrøms trænerteam til at gøre vores teknik endnu bedre.

Faktisk gik holdkampene bedre end forventet og vi endte på 2. pladsen, hvilket vi er meget tilfredse med. Særlig ved at vi på udebane vandt 14-0 over Hørsholm som ellers lå på anden pladsen inden kampstart. Over de 6 kampe havde vi 11 forskellige spillere i brug.

Ud over træning med vores Pro’er, var vi på en 5 dages træningslejr, hvor der blev trænet 2-3 timer om formiddagen og spillet en runde om eftermiddagen, over de 5 dage havde en intern turnering, så konkurrenceelementet også blev trænet.

Som sidste år, har vi også hjulpet de nye medlemmer i Klub 37 i løbet af sæsonen. Golf er ikke det nemmeste spil at lære, men der har været en god stemning på samlingsdagene og dejligt at se at de nye medlemmer bruger vores træningsfaciliteter og er ivrige efter at lære.

I maj afholdte vi igen Ree Open, denne gang med SparNord, STARK og Danbolig som hovedsponsorer og vi havde igen fået Due Andersen Biler og Børge Nielsen A/S til at sponsorer Hole in One præmier, 3 biler og 1 køkken var på højkant på par tre hullerne. Desværre var der ikke nogen som ramte plet. Alt i alt en super dag, hvor 20 hold havde en sjov dag og vi takker til alle deltagere, hjælpere og restauranten for god mad.

 

 

IT-udvalget
 

Vores hjemmeside er blevet flittigt brugt i 2017.

Der har været i alt omkring 31.000 sidevisninger og flere end 4.000 nye brugere har besøgt siden.

Vores IT Support hjælper os, så den hele tiden er opdateret med den nyeste version af styresystemet Joomla og samtidig bliver der taget backup regelmæssigt.

Så er det bare op til os i udvalget, at få lagt så meget som muligt på hjemmesiden, så alle vore medlemmer kan følge med i klubbens aktiviteter. Som i forrige år er det stadig resultatlisterne fra Klubber i klubben, som er de mest besøgte sider.

Vi vil gerne have endnu flere nyheder af enhver art, så når der sker noget spændende, som f.eks. Hole in one, så tag et billede af den ”heldige” og send det til os.

Vores Facebook side ”REE Golfklub” bliver også læst, men der er plads til mange flere, som vil Like og følge den.
Det er den hurtigste vej til ”Breaking News” i golfklubben.

IT Udvalget
Erland K. Pedersen/John Rüdiger/Thorkild Vangsgaard

 

 

Bestyrelsens sammensætning ultimo 2017
Formand Finn Lange
Næstformand Kjeld Birch
Kasserer Casper Andreasen
Bestyrelsesmedlem Nils Rohde
Bestyrelsesmedlem John Rüdiger
Suppleant Jørgen Nordentoft
Suppleant Erland Kongsdal Pedersen
Udvalgsformænd ultimo 2017
Baneudvalg Thomas Boye Larsen
Turneringsudvalg Nils Rohde
Regel- og handicapudvalg Erland Kongsdal Pedersen
Juniorudvalg Grith Jönsen
Sponsorudvalg John Rüdiger
Møllesvendene Carsten Qvist
Møllepigerne Marianne Sinding
Seniorklubben Bent Hansen
Eliteudvalg Morten Kruse Sørensen
IT-udvalg Erland Kongsdal Pedersen
Bladudvalg Helle Falk/Bent Madsen
Nye Medlemmers Klub 37 Winie Hillemann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGNSKAB 2017

Ree Golfklub    Regnskab 2017     
cvr-nr. 30342275      
       
Indestående bank 1/1-17  kr.     382.754,69    
        
       
       
     Budget 2017   
Indtægter        
Kontingenter  kr.     360.150,00  kr.       379.000 95%
Matcher  kr.      10.632,95  kr.         20.000 53%
Match-sponsorer / og gaver   kr.      55.575,39  kr.         55.000 101%
Onsdags Match   kr.      17.480,00  kr.           5.000 350%
Annoncer  kr.      25.000,00  kr.         35.000 71%
Aktivitetstilskud til unge under 25 år  kr.      10.560,00  kr.         10.000 106%
Junior Afd. Arrangementer/sponsorer/Renter   kr.                  -    kr.           2.500 0%
Elitens arrangementer/sponsorer  kr.                  -    kr.                -    
Renter  kr.              8,17  kr.                -    
       
Indtægter ialt  kr.    479.406,51  kr.       506.500 95%
       
       
Udgifter      
Matcher  kr.      57.762,85  kr.         80.000 72%
Onsdags Match   kr.      15.080,00  kr.           5.000 302%
Regionsmatcher  kr.        9.350,00  kr.         10.000 94%
Tilskud til junior-afd.  kr.      69.871,62  kr.         60.000 116%
Junior træning  kr.      63.560,12    
Junior egenbetaling      
Junior turneringer  kr.        6.311,50  kr.                -    
Tilskud til Eliten  kr.      29.936,00  kr.         30.000 100%
Eliten træning  kr.      24.779,00    
Eliten egenbetaling  kr.        5.000,00    
Eliten turneringer  kr.           157,00    
Træning for "bredden" (ikke jun. + elite)  kr.      62.800,00  kr.         55.000 114%
Klubblad   kr.      25.555,00  kr.         35.000 73%
Kontingent DGU  kr.     107.419,00  kr.       128.000 84%
Bestyrelsesarbejde mv.    kr.        3.109,50  kr.           8.000 39%
Øvrige udvalg + frivillige hjælpere  kr.        9.863,00  kr.         15.000 66%
Hjemme side opdatering   kr.        8.057,00  kr.           8.000 101%
Div. Gebyrer - Bank - EGA System   kr.           923,00  kr.           1.000 92%
Gaver mv.  kr.        1.735,00  kr.           2.500 69%
Generalforsamling  kr.        3.320,00  kr.           3.000 111%
Ansvarsforsikring og hjertestarter  kr.      16.535,53  kr.         10.000 165%
Sponsor-udg.  kr.        4.411,00  kr.         10.000 44%
Regel og handicap udvalg  kr.        2.442,00  kr.         15.000 16%
Turnerings udvalg   kr.           597,35  kr.         15.000 4%
Projekt "nye medlemmer"  og club 37(tiltag nye medlemmer)   kr.      21.157,00  kr.         42.000 50%
Diverse ikke defineret udgifter  kr.        6.797,69  kr.           5.000 136%
       
Udgifter i alt  kr.    456.722,54  kr.       537.500 85%
         
Periodens resultat  kr.      22.683,97  kr.        -31.000 -73%
       
       
       
Egenkapital primo  kr.     382.754,69    
Periodens resultat  kr.      22.683,97    
Indestående i alt  kr.     405.438,66    

 

Det underskrevne regnskab for 2017.

 

BUDGET 2018

Ree Golfklub    Budget 2018   
cvr-nr. 30342275    
     
Indestående bank 1/1-18  kr.                  -    kr.       405.439
      
     
     
     Budget 2018 
Indtægter      
Kontingenter  kr.                  -    kr.       360.150
Matcher  kr.                  -    kr.         15.000
Match-sponsorer / og gaver   kr.                  -    kr.         55.000
Onsdags Match   kr.                  -    kr.         15.000
Annoncer  kr.                  -    kr.         25.000
Aktivitetstilskud til unge under 25 år  kr.                  -    kr.         10.000
Junior Afd. Arrangementer/sponsorer  kr.                  -    kr.                -  
     
Indtægter ialt  kr.                 -    kr.       480.150
     
     
Udgifter    
Matcher  kr.                  -    kr.         65.000
Onsdags Match   kr.                  -    kr.         15.000
Regionsmatcher  kr.                  -    kr.         12.000
Tilskud til junior-afd.  kr.                  -    kr.         40.000
Tilskud til Eliten  kr.                  -    kr.         34.000
Træning for "bredden" (ikke jun. + elite)  kr.                  -    kr.         65.000
Klubblad   kr.                  -    kr.         30.000
Kontingent DGU  kr.                  -    kr.       110.000
Bestyrelsesarbejde mv.    kr.                  -    kr.           8.000
Øvrige udvalg + frivillige hjælpere  kr.                  -    kr.         15.000
Hjemme side opdatering   kr.                  -    kr.           8.000
Div. Gebyrer - Bank - EGA System   kr.                  -    kr.           2.000
Gaver mv.  kr.                  -    kr.           2.500
Generalforsamling  kr.                  -    kr.           3.500
Ansvarsforsikring og hjertestarter  kr.                  -    kr.         12.000
Sponsor-udg.  kr.                  -    kr.         10.000
Regel og handicap udvalg  kr.                  -    kr.         20.000
Turnerings udvalg   kr.                  -    kr.         15.000
Projekt "nye medlemmer"  og club 37(tiltag nye medlemmer)   kr.                  -    kr.         30.000
Diverse ikke defineret udgifter  kr.                  -    kr.           5.000
     
Udgifter i alt  kr.                 -    kr.       502.000
       
Periodens resultat  kr.                  -    kr.        -21.850
     
     
     
Egenkapital primo  kr.                  -    kr.       405.639
Periodens resultat  kr.                  -    
Indestående i alt  kr.                  -    

 

Medlemstal  
Primo2018  
   
Fuldtid 458
Fleksmedlemmer 184
Medlemmer i alt 642

 

 

Senest ændret Onsdag, 30 Januar 2019 10:03

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder