Slider

Generalforsamling

Skrevet af Torsdag, 18 februar 2021 12:30 af

Generalforsamling for året 2020

REE Golfklub

 

Ordinær generalforsamling,
torsdag den 11. marts 2021 kl.19:00

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 11. marts 2021 kl. 19:00.

Afholdes i klubhuset i lokalet over Caféen.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse. 

4. Forelæggelse af budget for 2021 og vedtagelse af kontingent for det kommende år 2022.

Fuldtid 

kr. 7.900

Flex-Hverdag 

kr. 6.100

Ungsenior 

kr. 3.700

Studerende, elev, lærling u/30 år 

kr. 2.600

Junior 12-18 

kr. 2.100

Junior u/12 

kr. 1.600

Prøvemedlemskab (3 mdr.)

kr.    750

Flex-Green Value 

kr. 3.100

Flex-Greenfee  

kr. 1.200

Træningsmedlemskab

kr.    800

Vintermedlemsskab 

kr. 1.800

Udenlandsmedlemskab 

kr. 3.850

Passivt medlem 

kr.    500

Sommermedlemskab, udgår fra 2022

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår disse Vedtægtsændringer, som vil blive begrundet på generalforsamlingen:

§4.3
Medlemskab er bindende for 1 kalenderår. Meddelelse om udmeldelse eller ønske om ændret medlemskategori skal ske til REE Golfklub senest den 31. oktober med virkning fra det kommende kalenderår.

Forslag til ændring:

§4.3
Medlemskab er bindende for et helt kalenderår, på nær Prøve- og Vintermedlemskab. Meddelelse om udmeldelse eller ønske om ændret medlemskategori skal ske til REE Golfklub senest den 31. oktober med virkning fra det kommende kalenderår.

§5.2
Kontingentrestance ud over tre måneder medfører eksklusion. Bestyrelsen kan dispensere herfra, hvis den finder rimelig grund hertil. Genoptagelse af medlemskab kan først ske når hele restancen er betalt.

Forslag til ændring:

§5.2
Kontingentrestance ud over tre måneder medfører eksklusion. Bestyrelsen kan dispensere herfra, hvis den finder rimelig grund hertil. Genoptagelse af medlemskab kan først ske når hele restancen er betalt.
REE Golfklub er berettiget til at pålægge rykkergebyr a kr. 100 ved første og efterfølgende rykker, samt renter i henhold til Renteloven.

§6.1
REE Golfklubs øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med 3 ugers varsel ved udsendelse pr. e-mail, omtale på klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset.

Forslag til ændring:

§6.1
REE Golfklubs øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med tre ugers varsel ved udsendelse pr. e-mail og omtale på klubbens hjemmeside.

§6.5
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske pr. e-mail, omtale på hjemmesiden og opslag i klubhuset med mindst 8 dages varsel, på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Forslag til ændring:

§6.5
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske pr. e-mail og omtale på hjemmesiden med mindst otte dages varsel, på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§6.8
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Forslag til ændring:

§6.8
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten samt formand eller næstformand.

§7.2
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen senest 14 dage før den varslede generalforsamling. Det reviderede regnskab samt eventuelle forslag fra medlemmerne lægges op på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til ændring:

§7.2
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet pr. mail til bestyrelsen senest 1. februar. Det reviderede regnskab samt eventuelle forslag fra medlemmerne udsendes pr. mail til alle medlemmer senest tre uger før generalforsamlingen.

§8.1
Klubbens bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen, består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Forslag til ændring:

§8.1
Klubbens bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen.

§10.2
Ethvert udvalg skal have en udvalgsformand. Udvalget konstituerer sig selv og formanden refererer til bestyrelsen.

Forslag til ændring:

§10.2
Ethvert udvalg skal have en udvalgsformand. Øvrige udvalgsmedlemmer godkendes af bestyrelsen. Udvalget konstituerer sig selv og formanden refererer til bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

7.1 Valg af formand: Kjeld Birch blev valgt som formand for to år i 2020 og er ikke på valg.

7.2 Kasserer Jørgen Nordentoft er på valg og genopstiller.

7.3 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Nils Rohde er på valg og genopstiller.  

8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanter er på valg hvert år. Suppleanterne Winie Hillemann og Bent Jørgensen er på valg og genopstiller begge.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Hanne Tandrup og revisorsuppleant Marianne Sinding er på valg. Hanne Tandrup ønsker ikke genvalg. Marianne Sinding genopstiller.

10. Eventuelt - herunder orientering fra greenkeeperne.

NB! Vigtigt: Grundet Covid-19 vil medlemmerne skulle forhåndstilmelde sig senest to dage før generalforsamlingen, således at lokaleindretningen kan udføres iht myndighedernes retningslinjer.

Der vil ved indgang til generalforsamlingen blive udleveret stemmesedler og bagmærker  til medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der vil derfor ske en afkrydsning på medlemslisten. Ved rettidig betaling af kontingentfaktura er det ikke nødvendigt at medbringe dokumentation.

Bagmærker kan desuden afhentes efter aftale med Sekretariatet.

Der åbnes for adgang til lokalet kl.18:30. Myndighedernes Corona retningslinjer vil blive overholdt.

Det kan oplyses, at formandens beretning og alle udvalgsberetninger er lagt op på klubbens hjemmeside under punktet Bestyrelse og underpunkt Generalforsamling og derfor kun vil blive gennemgået kortfattet på generalforsamlingen.

OBS!

På grund af Covid-19-situationen er det pt. tvivlsomt, om generalforsamlingen kan afholdes på den varslede dato eller i det hele taget inden udgangen af marts, som vedtægterne foreskriver.

Vi opdaterer på situationen efter 28. februar, når myndighederne kommer med info om, hvilke restriktioner, der vil være gældende i marts.

Helsinge d. 16. februar.2021.
Bestyrelsen i REE Golfklub.

 

Kjeld Birch                            Jørgen Nordentoft                                   

Formand                               Kasserer                        

 

Nils Rohde                           Erland Kongsdal Pedersen                  Jan Stampe

Næstformand                       Medlem                                                    Medlem  


Formandsberetning 2020. Læs her.

Årsberetninger for udvalg 2020. Læs her.

 

 

Bestyrelsens sammensætning ultimo 2020
Formand Kjeld Birch
Næstformand Nils Rohde
Kasserer Jørgen Nordentoft
Bestyrelsesmedlem Erland Kongsdal Pedersen
Bestyrelsesmedlem Jan Stampe
Suppleant Winie Hillemann
Suppleant Bent Jørgensen

 

Udvalgsformænd ultimo 2020
Baneudvalg Peter Thrige Andersen
Turneringsudvalg Nils Rohde
Regel- og handicapudvalg Erland Kongsdal Pedersen
Juniorudvalg Michael Andersen
Sponsorudvalg Jan Stampe
Møllesvendene Steen Olsen
Møllepigerne Marianne Sinding
Seniorklubben Bent Hansen
Rekrutteringsudvalg Søren Andersen
IT-udvalg Erland Kongsdal Pedersen
Klub 37 Winie Hillemann
Cafeudvalg Finn Lange
Markedsføringsudvalg Kjeld Birch

 

 

Senest ændret Torsdag, 18 februar 2021 13:40

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder