Slider

Forretningsorden

Skrevet af Tirsdag, 26 marts 2019 02:59 af

Forretningsorden for REE Golfklubs Bane- og anlægsudvalg

Formål og Mål

Udvalgets hovedopgave er:

  1. at sikre den fortsatte pasning og udvikling af baneanlægget (18 hullers bane, Par 3 bane og træningsanlæg), og dertil hørende faciliteter og bygninger (indvendig) gennem udarbejdelse af en langsigtet målsætning for banens art og standard, og det indvendige benyttelse, pasning og udvikling af lejede bygninger
  2. gennem Chefgreenkeeperen at forestå baneanlæggets drift, vedligehold, udvikling samt ændringer
  3. gennem Vicevært og/eller Chefgreenkeeper, at forestå den indvendige vedligeholdelse og udvikling af lejede bygninger.

 

 

Organisation

Udvalgets arbejde ledes af en formand valgt eller godkendt af Bestyrelsen. Herudover består udvalget af 4-6 medlemmer. Chefgreenkeeper er tilknyttet udvalget og deltager i udvalgets møder. Udvalget skal være bindeled mellem Chefgreenkeeperen og REE Golfklubs medlemmer samt øvrige udvalg, herunder orientere Turneringsudvalget om evt. ændringer i den spillemæssige standard af banen.

 

Driftsmæssige & Udviklingsmæssige opgaver

  1. I samarbejde med Chefgreenkeeperen at udarbejde flerårige handlingsplaner og tilhørende budgetter for banens pasning og udvikling, herunder anbefaling til baneejer (via bestyrelse) vedr. anskaffelse af nye maskiner. Inkluderet i dette er også at medvirke til, at banepersonalet får mulighed for at dygtiggøre sig.
  2. Beslutte ændringer i baneanlæggets layout, herunder placering af bunkere, træer, øvrig beplantning, vandløb etc. med skyldig respekt for input fra banearkitekter, Regel- og Handicapudvalget (NRO kommentar: Under RHU Ad 3 ”Varetage kontakten til DGU vedr. rating af banen” samt under Ad 4 ”Rådgiver vedr. markering på banen”) m.fl.
  3. Budget for ændringer skal altid godkendes af bestyrelsen.
  4. Sikre at baneanlægget udvikles i overensstemmelse med myndighedskrav, herunder lokalplaner.
  5. Sikre identificering og vurdering af lovgivningsmæssige konsekvenser for golfbaneanlægget tilstrækkelig tidligt til, at en meningsfyldt dialog med myndighederne kan gennemføres.
  6. Sikre udarbejdelsen af en plejeplan for de enkelte huller i et tæt samarbejde med Chefgreen­kee­pe­ren.
  7. I samarbejde med Vicevært/Chefgreenkeeperen at udarbejde flerårige handlingsplaner og tilhørende budgetter for lejede bygningers pasning og udvikling. Indstille det kommende års handlingsplaner og budget for banen til golfklubbens bestyrelse.

Budgetansvar

Udvalget (assisteret af Chefgreenkeeper) har over for Bestyrelsen ansvaret for budgettets overholdelse og orienterer løbende bestyrelsen om budgetopfølgningen i forhold til banens drift og investeringer. Bestyrel­sens forhåndsgodkendelse skal indhentes, såfremt væsentlige ændringer til de godkendte planer og budgetter er nødvendige.

 

Reference

Baneudvalget refererer direkte til klubbens bestyrelse.

 

Desuden henvises til Fælles overordnede funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

 

Bestyrelsen december 2018/KB

Senest ændret Onsdag, 27 marts 2019 11:10

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder