Slider

Forretningsorden

Skrevet af Onsdag, 20 marts 2019 09:31 af

Klub 37’s funktionsbeskrivelse

1. Klub 37’s styres af en styregruppe, der konstituerer sig selv. Styregruppen udvælger kontakt til Bestyrelsen.
2. Klub 37 skal sørge for at styregruppen har fornøden viden og baggrund til at forestå arbejdet med begynderne. Samt at der er adgang til alle fælles materialer – og at alle har koden.
3. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden, ud fra oplæg fra bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende denne.
4. Med udgangspunkt i forretningsordenen laves handlingsplan for sæsonen.
5. Der lægges budget, så handlingsplanen kan udføres. Dette skal godkendes af bestyrelsen. Budgettet skal tilgå kassereren før nytår.
6. Styregruppen fordeler sæsonens opgaver imellem sig og sæsonens hjælpere. Der justeres løbende. Til hjælp for dette bruges Klub 37’s facebookgruppe.
7. Klub 37 er kun berettiget til at afholde de udgifter der er forhåndsgodkendt af bestyrelsen, j.v.f. budgettet. En af styregruppens medlemmer attesterer udgiftsbilagene.
8. Bestyrelsen holdes underrettet, hvis der sker væsentlige ændringer. Tilpasninger aftales med bestyrelsen.
9. Der udarbejdes skriftlige beslutningsreferater over møder i styregruppen. Disse skal indeholde ansvarlig for de enkelte punkter. Disse sendes til bestyrelsen via bestyrelsens repræsentant i Klub 37.
10. Styregruppen afgiver en skriftlig årsberetning. Denne lægges på klubbens hjemmeside før generalforsamlingen.

Klub 37’s forretningsorden

Formål
Klub 37’s mål er at skaffe og uddanne nye golfspillere til REE Golfklub, samt at hjælpe medlemmer over handicap 37 til et bedre niveau.
Dette tager udgangspunkt i den erfaring, der er oparbejdet gennem nu 5 år, i tæt samarbejde mellem styregruppe og alle interessenter, der tæller Sekretariatet, Pro’en, elitespillere og hjælpende klubmedlemmer.

Organisation
Klub 37 styres af en styregruppe, der består af:
En repræsentant fra bestyrelsen
En repræsentant fra Møllesvendene
En repræsentant fra Møllepigerne
En repræsentant fra Seniorerne
En repræsentant fra begynderne
Derudover indkaldes hjælp efter behov.

Kompetencer
Styregruppen & Klub 37’s hjælpere deltager løbende i kurser, enten afholdt af DGU, klubbens pro, eller internt i Klub 37.
Alle skal hjælpe/undervise efter de retningslinjer der er udstukket af Proteamet og Styregruppen i fællesskab.

Klub 37’s opgaver
Klub 37 står for afholdelse af Åbent hus arrangementer i starten af sæsonen.
Klub 37 arbejder tæt sammen med sekretariat og Proteamet om hvervning af prøvemedlemmer.
Klub 37 står i samarbejde med Proteamet om undervisning 1,5 time tirsdag og lørdag i sæsonen.
Klub 37 stiller hjælpere til rådighed for prøvemedlemmerne og øvrige deltagere i Klub 37 på par 3 banen hver onsdag.
Ændringer annonceres per mail til deltagerne.
Klub 37 sikrer at alle prøvemedlemmer har bestået på forhånd aftalte prøver, før der aftales fadderrunde – efter, at prøvemedlemmet er indmeldt i klubben.

Budgetansvar
Klub 37 følger budgettet nøje i samarbejde med kassereren.
Der reageres omgående på afvigelser til den negative side.

Kontaktflader
Klub 37’s styregruppe arbejder tæt sammen med Proteamet, sekretariatet og bestyrelsen

Senest ændret Onsdag, 20 marts 2019 11:40

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder