REE GOLFKLUB

Nye golfregler fra 1.1.2019

Alt om ændringerne findes på vores hjemmeside
Regel&Handicapudvalg/golfreglerne 2019

Arrow
Arrow
Slider

Ekstraordinær generalforsamling 10. dec.

Skrevet Mandag, 03 December 2018 09:45 af

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i REE Golfklub,

10. december, 2018 – kl. 19:00 i lokalet over Restaurant Pibemølle.

Formål:At præsentere ny lejeaftale (overenskomst) mellem REE Golfklub og REE Golf A/S (baneejer), og deraf afledt behov for ændring af nuværende klubvedtægter.

AGENDA:

1.       Valg af dirigent

2.       Præsentation af ny lejeaftale (overenskomst) mellem REE Golfklub og REE Golf A/S (baneejeren), og overordnet budget for 2019 under den nye lejeaftale.

3.       Forslag fra bestyrelsen til ændring af nuværende klubvedtægter.

4.       Eventuelt

 

Der vil ved indgang til generalforsamlingen blive udleveret stemmesedler til medlemmer. Der vil derfor ske en afkrydsning på medlemslisten.

Baggrund for ændring af overenskomst – ny lejeaftale:

Den aktuelle, og dermed oprindelige overenskomstaftale mellem klubben og baneejeren (REE Golf A/S) er ikke lovlig i henhold til DGU og DIF’s krav og regler. DGU har i denne situation bistået klubben med at ændre og lovliggøre klubbens aftale med REE Golf A/S. I og med at klubben ikke selv ejer golfanlægget, men lejer dette stilles der en række formelle krav til lejeaftalen, der bliver indgået mellem baneejer og golfklubben, idet disse ikke må tilsidesætte forenings-begrebet og klubbens demokratiske grundlag.  For at leve op til de stillede krav skal en lejeaftale som minimum inkludere følgende bestemmelser:

•        Klubben skal være selvbestemmende og selvforvaltende.

•        Kontingentets størrelse kan udelukkende bestemmes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling - (ikke tilfældet aktuelt)

•         Et kontingent til klubben skal opkræves af klubben og skal altid indsættes direkte på klubbens konto - (ikke tilfældet aktuelt)

•        Kontingentet skal altid være momsfrit og må ikke deles op i for eksempel et momsfrit kontingent og en momspligtig spilleret - (ikke tilfældet aktuelt)

•        Greenfee og andre typer af indtægter, der eksisterer i en klub, skal altid fastsættes af generalforsamlingen eller bestyrelsen, og skal altid indsættes på klubbens konto - (ikke tilfældet aktuelt)

•        Klubben skal have eneret til det lejede i den tid, klubben lejer golfanlægget - (ikke tilfældet aktuelt)

•        DIF anerkender ikke, at banelejen er en fast procentdel af klubbens kontingent, idet dette strider mod DIF’s princip om 100 % autonomi for klubben.

 

Det er ganske klart, at vi aktuelt ikke har en overenskomst, der lever op til ovennævnte DGU og DIF minimumskrav, derfor behovet for en ny overenskomst, nu kaldet lejeaftale.

Den nye lejeaftale, der vil blive præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, inkluderer følgende:

 

•        18 hullers golfbane, og Par 3 bane

•        Indspilsområde, puttinggreen og parkeringsplads syd for Rørmosevej

•        Klubhus uden restaurantareal (restaurantareal = serveringslokale, køkken, lager og baren samt server-/arkivrum)

•        Greenkeepergården, bagrum i administrationsbygningen

•        Drivingrange, rangebygningen (minus trænerstudie), simulator, lounge samt puttinggreen og parkeringsplads nord for Rørmosevej

 

Klubben vil fremover få ansvaret for medarbejdere, hvilket inkluderer greenkeeperstaben, vicevært (deltid) og sekretariatsmedarbejder (deltid). Al banemateriel og maskiner tilhører baneejer og vedligeholdes af greenkeeperstaben/vicevært. Buggyer og trioer tilhører baneejer; vedligeholdelse påhviler klubben og lejeindtægt for disse tilfalder klubben. 

Som følge af disse markante ændringer i vores lejeaftale, vil klubbens økonomi blive større på både indtægts- og udgiftssiden. Som forening må klubben ikke opbygge formue, og derfor indebærer lejeaftalen som udgangspunkt, at klubbens årsresultat skal være tæt på 0 DKK. Ligeledes vil klubbens egenkapital forblive på det niveau vi har haft gennem de seneste år. Der budgetteres med uændret kontingent, og uændret niveau på aktivitets- og tilbudssiden til medlemmerne. Det overordnede (foreløbige) budget for 2019 vil blive præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

 

Baggrund for ændring af vedtægter:

Som følge af den nye lejeaftale med REE Golf A/S er der behov for at ændre nogle få steder i de nuværende vedtægter (ref. klubbens hjemmeside). Væsentligste ændringer er følgende:

 

§2.1 – her tilføjes: forestå driften af golfbane med dertil hørende relevante faciliteter som er lejet af REE Golf A/S

§4.3-5: REE Golfklub erstatter REE Golf A/S – det er klubben, der definerer medlemskategorier og bestemmer/opkræver kontingent.

§9.2: Beløbsgrænse ændret: Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner over 50.000 kr. kræves dog underskrift af formanden og/eller næstformand og kasserer i forening.

De foreslåede vedtægtsændringer er på forhånd godkendt af DGU.

Læs de foreslåede vedtægter her.

 

Helsinge d. 30.11.2018.

 

På vegne af bestyrelsen i REE Golfklub

 

Kjeld Birch, Formand

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/reegolfklub.dk/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/reegolfklub/item.php on line 238
Senest ændret Onsdag, 12 December 2018 18:12

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder